Vannforsyning

Rent drikkevann er et av samfunnets mest verdifulle ressurser. Å sikre rent drikkevann til framtidens generasjoner krever både langsiktig og tverrfaglig planlegging, samfunnsmessige prioriteringer og forbrukerbevissthet.

Kontakt

Asbjørn Senneset

Asbjørn Senneset

T: + 47 90110733

Rambøll bistår vannforsyninger og myndigheter med å skaffe rent drikkevann. Vannets vei fra kilden til vannverket til vannglasset kan være komplisert og utfordrende. Rambøll har spesialister som kan bistå i alle problemer som kan oppstå underveis – både tekniske og administrative.

Tekniske tjenester

Innenfor de tekniske delene av vannforsyning tilbyr vi blant annet rådgivning til:

 • Planlegging, etablering og styring av boring etter vann ved nye og eksisterende vannkilder
 • Tilstandsvurdering av boring, ledninger og vannverk
 • Rådgivning om prioritering og optimering av systematisk drift og vedlikehold
 • Energibesparende forbehold
 • Linjeregistrering og linjemodellering
 • Renoveringsplanlegging
 • Dimensjonering, prosjektering, utbud og tilsyn ved nye anlegg, og renovering av vannledninger og vannverk
 • Vannbehandlingsprosesser, herunder videre vannbehandling og bakterielle forhold
 • Industrielt vann, herunder anvendelse av sekundavann
 • Sikring av vannforsyningsanlegg
 • Risikovurderinger av klimaforandringenes påvirkning av vannforsyningsanleggene

Administrasjon og planlegging

Rambøll tilbyr også rådgivning til løsning av administrasjons- og planleggingsoppgaver for både private og kommunale vannforsyninger, og for kommunale, regionale og statlige myndigheter. Vi låner gjerne ut erfarne ressurspersoner i kritiske perioder, for eksempel i overgangsperioder, ved overbelastninger eller sykdom. Vi kan blant annet hjelpe med:

 • Planer for vannforsyning
 • Innsatsplaner
 • Beredskapsplaner
 • Beskrivelse av miljøkonsekvenser og -vurdering
 • Handleplaner i tråd med relevant miljølovgivning, deriblant vannrammedirektivet
 • Statusrapporter og handleplaner for vannforsyninger
 • Miljø- og energiledelse i vannforsyninger
 • Privatisering av kommunale vannforsyninger
 • Forbrukerundersøkelser
 • Verdivurdering av anleggsaksjer
 • Teknisk tilsyn av vannverk

Vi kan også tilby en rekke IT-programmer spesielt utviklet for - og i samarbeid med bedrifter i vannsektoren, som hjemmesideløsninger, systemer til forbruksoppgjør, behandling av vannkvalitetsdata, og styring av systematisk vedlikehold.

Våre spesialister har en bred faglig innsikt og mangeårig erfaring med å levere teknisk og administrativ rådgivning i relasjon til gjeldende lovgiving og forvaltningspraksis. Vi velger alltid de beste kompetansene til oppgaven og jobber tverrfaglig med andre relevante fagområder som avløpsvann, natur og miljø, jordforurensing, bygg, juss, økonomi, og risiko og sikkerhet.

Vår unike bredde i spesialistkompetanser utgjør sammen med våre innovative generalister den faglige og strategiske plattformen som skal til for å sikre helhetsorientert rådgivning, som fører til bærekraftige løsninger innen vannforsyning.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites