Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Marianne Dybsland

Marianne Dybsland

Konsulent
: +47 958 03 620

Marie Strand

Senior Consultant
T: +47 924 54 982

Rambøll har etablert et kvalitetssystem som ble innvilget akkreditering fra Norsk Akkreditering i 2010. Akkrediteringen innebærer at kvalitetssystemet tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. Forurensningsforskriften krever at prøvetaking på avløpsrenseanlegg skal utføres av en akkreditert organisasjon. Rambøll tilbyr anleggseiere, som skal følge krav i forurensningsforskriften, et kvalitetssystem for prøvetaking av avløpsvann.

Det er i dag over 50 avløpsrenseanlegg som er med i Rambølls akkrediterte ordning. Dette medfører at kostnadene til akkreditering kan fordeles på mange, noe som er kostnadsmessig gunstig for alle.

FLYT – rapportering av prøvetakingen

Rambøll har utviklet en nettløsning av det akkrediterte kvalitetssystemet, kalt FLYT.
Formålet med løsningen er å gi en raskere, bedre, mer automatisert og kvalitetssikret mekanisme for innrapportering, behandling og oppfølging av data fra avløpsrenseanleggene.

FLYT omfatter:

  • elektronisk kvalitetssystem
  • kommunikasjon
  • rapportering og behandling av prøvetakingsrapporter
  • arkivering av data og dokumenter

Rambøll har alle rettigheter til applikasjonen.

Med FLYT kan alle kontraherte logge seg på og rapportere prøvetakingen direkte i systemet. I hovedsak foregår all kommunikasjon mellom Rambøll og det enkelte avløpsrenseanlegg i FLYT.

Hvorfor korrekt prøvetaking av avløpsvann er viktig

Analyseresultatene fra prøvetakingen danner grunnlag for både nasjonal og internasjonal rapportering om utslipp til vann fra avløpsrenseanleggene. Korrekt prøvetaking er derfor en sentral faktor for denne dokumentasjonen.
Undersøkelser viser at det svært ofte gjøres feil ved prøvetakingen, slik at prøvene ikke blir tilstrekkelig representative. Dette har innvirkning på vurderingen av renseeffekt, restutslipp, belastningen på avløpsrenseanleggene og resipienten, noe som igjen danner et beslutningsgrunnlag for eventuelle tiltak på anleggene. Akkrediteringen vil kvalitetssikre prøvetakingen og bidra til færre feilkilder.

Vi sikrer at prøvetakingsutstyret er nøyaktig

I tillegg til korrekt prøvetaking er det også meget viktig at prøvetakingsutstyret funger tilfredsstillende. Det enkelte anlegg eier prøvetakingsutstyret, og en avtale om akkreditert prøvetaking vil også omfatte nøyaktighetskontroll av utstyr, slik at dette til enhver tid overholder gjeldende funksjonskrav.

Driftsoperatørene ved renseanleggene har hovedrollen

Rambøll tilbyr anleggseiere som skal følge krav i forurensningsforskriftens § 14-11 å benytte vår organisasjonsmodell for akkreditert prøvetaking av avløpsvann. I vår modell er det driftsoperatørene ved avløpsrenseanleggene som utfører uttak av kontrollprøver av avløpsvannet. Personalet er kontrahert og opplært av Rambøll, og skal utføre arbeidet etter vårt kvalitetssystem.

Selv om tilbakemeldingene fra operatørene tilsier at de har opplevd arbeidet som krevende, ser de også at akkreditert prøvetaking kan medføre mer positiv oppmerksomhet og bedre omdømme ved de samfunnsviktige oppgavene som driftspersonalet har. Operatørene gir samtidig uttrykk for at FLYT bidrar til en betydelig forenkling av dette arbeidet.

Mer info

Akkrediteringsdokument


Akkrediteringsomfang for TEST 250

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no