Forvaltning av vannressurser

Vann er, som en av forutsetningene for liv på planeten, en av våre viktigste ressurser. Befolkningsvekst, industri og jordbruk har sammen med den stigende effekten av klimaforandringene ført til en økning i behovet for vann.

Kontakt

Asbjørn Senneset

Asbjørn Senneset

T: + 47 90110733

Forvaltning av vannressurser omfatter en rekke disipliner og ekspertiser, inkludert evaluering av behovet for drikkevann og vanning i jordbruket, tilsyn av overflatevann, kartlegging av grunnvann, simulering og modellering av den hydrologiske syklus, lovgivning, administrasjon av vannkraftverk, og beskyttelse av vannressurser.

Rambøll har solid erfaring med forvaltning av vannressurser og har opparbeidet en imponerende portefølje med prosjekter for nasjonale og internasjonale organisasjoner, statlige organer, kommuner, og selskaper innen vannforsyning. Våre ingeniører, hydrologer, geologer, geofysikere, fysikere, kjemikere, sosiologer og agronomer bistår kundene våre med relevant kunnskap og praktisk erfaring med implementering av vannressursforvaltning.

En integrert tilgang til vannforvaltning

Hovedutfordringene i dagens forvaltning av vannressurser kan kun forstås i en bredere kontekst hvor verdens sosioøkonomiske forhold inndras. Derfor har vi en tverrfaglig tilgang til vannressursforvaltning i målet om å oppnå en bærekraftig og rimelig fordeling av vannressurser.

Rambølls integrerte tilgang til vannressurser sikrer at forvaltningen, utviklingen og bruken av vannressurser innfrir de sosioøkonomiske og miljømessige kravene. Vi anvender avanserte teknologiske løsninger og oppfordrer interessenter til å delta i arbeidet.

Sikring av drikkevann

Overflatevann er den viktigste drikkevannskilden i Norge. Ujevn fordeling av overflatevann og synkende kvalitet som følge av forurensing kan føre til økt bruk av grunnvann de kommende årene. Økt industrialisering er en fare for forurensing av grunnvannet, og ved bruk av både overflate- og grunnvann er en integrert tilgang til forvaltningen av vannressursene viktig.

Rambøll har, takket være det danske nasjonale kartleggingsprogrammet for grunnvann, solid erfaring med kartlegging av grunnvann. Disse kompetansene inkluderer tjenester innen geofysiske undersøkelser, 3D geologisk modellering, grunnvannsmodellering, og strategier for utforsking av grunnvannskilder.

Vannrammedirektivet

EUs vannrammedirektiv definerer europeiske ambisjoner for beskyttelse av vannkilder og ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007. Vannrammedirektivet omfatter innsjøer, vassdrag, grunnvann og kystvann og målet er å redusere forurensing av vannet og vedlikeholde vannets naturtilstand. Direktivet har en holistisk tilgang til beskyttelsen av vann, hvilket gjør sosioøkonomiske undersøkelser og involvering av offentlig interessenter en naturlig del av planleggings- og implementeringsprosessen. Rambølls integrerte ekspertise i vannressurser gjør oss i stand til å bistå våre kunder i nye utfordringer som følge av vannrammedirektivet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites