Risk management

I Rambøll kan vi bistå med risikovurderinger, risikoworkshops og risikostyringsprosesser innenfor et bredt spekter av tjenester innen bygg og anlegg, samferdsel og arealplanlegging.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Grete Kirkeberg Mørk

Grete Kirkeberg Mørk

Senior Risk Analyst
T: +47 911 81 324

Hvordan dimensjonerer og sikrer vi våre bygninger og vår infrastruktur slik at vi kan beskytte oss mot kritiske hendelser i form av uhell og tilsiktede handlinger? Hvordan sikrer vi oss mot naturskapte trusler? Hvordan skaper vi trygge forhold for trafikanter i tunneler og på bane og vei, eller for anleggsarbeiderne i en anleggsfase? Og ikke minst, hva gjør vi når kritiske hendelser inntreffer – har vi den nødvendige beredskapen for å håndtere hendelsene på en tilfredsstillende måte?

Tilpassede løsninger innen risikostyring

Risikostyring handler om å kunne beskrive og forebygge mot det uforutsette, vurdere sannsynligheter og konsekvenser av uforutsette hendelser, og sørge for en tilfredsstillende beredskap dersom en ekstraordinær hendelse eller krise skulle inntreffe.

I Rambøll har vi god kompetanse innen risk management. Vår målsetting er å levere tjenester med høy kvalitet tilpasset kundens behov.

Dette kan vi bidra med:

 • Risikovurderinger.
 • ROS-analyser.
 • RAMS prosess og analyser.
 • Sikringsanalyser – security (kriminalitet, terror, sabotasje).
 • Beredskap.
 • Øvelser.
 • Krisehåndtering.
 • Informasjonssikkerhet.
 • Usikkerhetsanalyser.
 • SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø).
 • Samfunnssikkerhet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites