Jordskifte

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg
Mikal Storhaug

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560
Rambøll har mer enn ti års erfaring med å representere utbyggere og andre private aktører i saker for jordskifteretten. Rambølls eiendomsspesialister har erfaring fra arbeid i jordskifteretten og er godkjent som rettshjelper. Det betyr at vi kan møte i jordskifteretten, som prosessfullmektig, på lik linje som en advokat. Vi kan også bidra i minnelige forhandlinger.

 

Jordskifte kan være

  • Eiendomsutforming ved ombytting av grunnarealer og rettigheter
  • Oppløsning eller etablering av sameie
  • Fordele kostnader ved felles tiltak, og fordele arealverdier som for eksempel i transformasjonsområder
  • Gi regler om sambruk mellom eiendommer
  • Grensefastsetting
  • Avklaring av rettigheter knyttet til fast eiendom
  • Makeskifte
  • Urbant jordskifte

En jordskiftesak kan omfatte én eller flere av de ovenstående elementer.

Hvorfor bruke Rambøll i jordskiftesaker
Vi har erfaring innen samtlige sakstyper slik som grensefastsetting, bruksordning, makeskifte, skjønn med mer i jordskifteretten. I tillegg har vi i noen tilfeller vært inne i prosjekter hvor vi har vært inne tidlig i en prosess for å vurdere om jordskifte kan gi gode løsninger for grunneierne. Eller prosjekter hvor vi har løst saker etter samme prinsipper, men uten at saken har gått for jordskifteretten. Det kan være i forhold til endrede eiendomsgrenser, potensielle bruksordningsregler, men også innenfor fordeling av kostnader, momsrefusjon etc. Det betyr vi kan gi ulike løsningsalternativer til dere, hvor ikke alltid jordskifteretten trenger å være involvert i prosessen.

Hos Rambøll velger du en aktør med bred og god erfaring innenfor eiendomsrelaterte spørsmål, men også en aktør som kan tilby helhetlig løsninger som inneholder kart og planer mv. Vi bistår etter deres ønsker, behov og egen kapasitet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no