Grunnerverv og ekspropriasjon

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg.
Mikal Storhaug

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

Grunnerverv og ekspropriasjon betyr at noen med tvang, eller trussel om tvang, kan krever å få overta eiendomsrett til eiendom, bygning eller rettighet i slike. I Rambøll har vi lang og god erfaring med disse prosessene.

Ofte er det offentlige og samfunnsnyttige formål som er bakgrunnen for grunnerverv og ekspropriasjon, men også formål av privat karakter kan i gitte tilfeller gi tilsvarende grunnlag. Grunnerverv og ekspropriasjon er underlagt et omfattende lovverk - både når det gjelder vedtaket som gir rett til grunnerverv eller ekspropriasjon, gjennomføring, og utmåling av erstatning.

Dette kan vi bistå med
Vi bistår stat, kommuner og offentlige foretak som Jernbaneverket og Vegvesenet med grunnerverv, og har opparbeidet lang og god erfaring med disse prosessene:

•forhandlinger om minnelig løsning
•tiltredelse
•vurdering av erstatning
•forberedelse og gjennomføring av skjønn og skjønnsprosesser

Hvem vi er
Avdeling Areal og eiendomsjus består av 11 eiendomsspesialister, utdannet som jordskiftekandidater, cand. agric., eiendomsmegler, master i eiendomsutvikling og jurister. Vi har en spennende portefølje innen infrastruktur, eiendomsutforming og -utvikling. Vi er sterke på eiendomsjus og arealbruksendringer. Vi er tilknyttet Rambølls region Øst og har kontorsted i Tønsberg, Drammen og Oslo, men avdelingen dekker oppdrag i hele landet.

Hvem vi henvender oss til

•Små og store aktører som ønsker bistand i eiendomstekniske forhold som arealutforming, arealbruksendringer, eiendomsutvikling eller investering i fast eiendom
•Private eiendomsbesittere, utbyggere, investorer, næringsmeglere og eiendomsforvaltere
•Statlige og kommunal forvaltning, samt offentlige foretak

Hos Rambøll kan du velge bistand- og rådgivingsområder og analyser ut fra ønsker, behov og egen kapasitet.

Rambøll - et komplett kompetansehus
Vår geografisk spredning kombinert med lokal kunnskap gir gode forutsetninger for ønsket resultat. Du velger – Rambøll er med hele eller deler av veien fra idé via konsept til forvaltning.
Rambøll har blant annet dyktige arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, samfunnsplanleggere, trafikkplanleggere, byggtekniske ingeniører og sivilingeniører innen alle disipliner, samt geologer og økonomer som kan bistå med øvrig og spesiell kompetanse.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no