Eiendomsjus

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Mikal Storhaug

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

I Rambøll har vi god kompetanse innen eiendomsjus og arealbruksendringer, og kan tilby bistand innen blant annet eiendomsutvikling og -utforming, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifte og urbant jordskifte.

Bredt tjenestespekter innen eiendomjus

Hos oss kan du velge hvilke områder du ønsker bistand innenfor, ut fra ditt behov og egen kapasitet. Vi tilbyr kompetanse innen:

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Analyse av eiendomsforhold (eiendoms-, eier-, rettighets- og reguleringsstruktur
 • Eiendomsutforming, herunder oppmålingsforretninger, fradeling, sammenføying og arealoverføring
 • Markeds- og verdivurderinger
 • Eiendomsskattetaksering
 • Beregning og vurdering av erstatning
 • Grunnerverv og ekspropriasjons­prosesser
 • Gjennomføring av støytiltak ved avtaleinngåelser med grunneiere
 • Forberedelse og gjennomføring av skjønn og skjønnsprosesser
 • Utviklingsideer og mulighets­studier
 • Vurdering før kjøp og tilrette­legging før salg av eiendom
 • Rettigheter og rådighets­begrens­ninger på fast eiendom
 • Tomtesøk
 • Plan og planprosesser
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunneiersamarbeid
 • Jordskifte
 • Eiendomsforvaltning
 • Prosjektledelse

Hvem vi er

Avdeling Areal og eiendomsjus består av rundt 20 eiendomsspesialister, utdannet som jordskiftekandidater, cand. agric. og jurister. Vi har en spennende portefølje innen infrastruktur, eiendomsutforming og -utvikling. Vi er sterke på eiendomsjus og arealbruksendringer. Avdelingen har kontorsted i Oslo, Drammen og Tønsberg, men dekker oppdrag i hele landet.

Hvem vi henvender oss til

• Små og store aktører som ønsker bistand i eiendomstekniske forhold som arealutforming, arealbruksendringer, eiendomsutvikling eller investering i fast eiendom
• Private eiendomsbesittere, utbyggere, investorer, næringsmeglere og eiendomsforvaltere
• Statlig og kommunal forvaltning, samt offentlige foretak

Hos Rambøll kan du velge bistand- og rådgivingsområder og analyser ut fra ønsker, behov og egen kapasitet. Rambølls geografiske spredning, kombinert med lokal kunnskap, gir gode forutsetninger for ønsket resultat. Du velger – Rambøll er med hele eller deler av veien fra idé via konsept til forvaltning.

Rambøll – et komplett kompetansehus

Vår geografiske spredning kombi­nert med lokal kunnskap gir gode forutsetninger for ønsket resultat. Du velger – Rambøll er med hele eller deler av veien fra idé via kon­sept til forvaltning. Vi har dyktige arealplanleggere, arki­tekter, lands­kapsarkitekter, samfunns­plan­leggere, byggtekniske ingeniører og sivilingeniører, samt geologer og økonomer som kan bistå med relevant kompetanse.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no