Jernbane

Rambøll har levert transportrådgivning til sine kunder i mange år. Med bred kompetanse innenfor jernbaneteknikk og lokaltransporttjenester bistår vi våre kunder med sikker og lønnsom planlegging og utforming av jernbaneanlegg.

Kontakt

Ørjan Lydersen

Ørjan Lydersen

Avdelingsleder bane
T: +47 930 06 451
Vi gir også råd om alle skinne­baserte systemer, fra høy­hastig­hets­­tog til urbane transport­systemer som tunnelbane, lett jern­bane og bussystemer. Våre lokaler ligger spredd over hele landet og vi har på den måten god kjennskap til lokale forhold langs jernbanenettet.

Vi har tilgang til tverrfaglig kompetanse

 Tjenestene våre er skreddersydd for å oppfylle behovene til våre kunder. For å sikre at vi tilfredsstiller alle kundebehov i hver fase av prosjektet, har prosjektteamene våre tilgang til alle relevante ressurser. I jernbaneprosjekter stilles det krav til kompetanse innen et bredt fagfelt. Rambøll har ekspertise fra ulike fagområder og kan derfor sette sammen tverrfaglige team og gjennomføre store og komplekse oppdrag.

Ekspertise om alle plannivåer

 Vi har ekspertise innen all jernbanetransport. Vår ekspertise omfatter alle plannivåer fra utredninger til mer detaljerte planer. Medarbeiderne våre tilbyr teknisk kunnskap og et godt nettverk til trafikkselskaper, infrastruktureiere og myndigheter.

Våre jernbanetjenester inkluderer prosjektledelse av alle typer jernbaneprosjekt. Dette kan være alt fra strategiske analyser og konseptvalgutredninger til utforming av jernbaneanlegg som nye dobbeltspor for høy hastighet, nye eller forlengede kryssingsspor, nye driftsbanegårder eller stasjoner tilrettelagt for alle brukergrupper.

Rådgiver- og prosjekterings­tjenester:

  • Under- og overbygning
  • Strømforsyning/kontaktledningsanlegg
  • Lavspenning, herunder belysningsanlegg, sporvekselvarme og togvarme
  • Jordingsanlegg
  • Teleanlegg
  • Signal- og sikringsanlegg
  • Føringsveier
  • Togframføring, vurdering av rutetabeller og driftskonsept
  • Kostnadsberegninger
  • Samfunnsøkonomiske analyser for jernbaneinvesteringer

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites