Forvaltning, drift og vedlikehold av vegnettet

Veger og gater representerer en stor verdi, både for vegeier og for samfunnet, og det ligger store utfordringer i å ta vare på og forvalte vegnettet på en best mulig måte. Rambøll har et stort og kompetent fagmiljø innenfor offentlig forvaltning, drift og vedlikehold 

Gjennom god forvaltning sikres framtidig utnyttelse av vegnettet. Med optimal drift og vedlikehold forlenges levetiden på investeringene. Forvaltning av infrastruktur veg innebærer mange utfordringer, og stiller store krav til kompetanse og kunnskap om et fagfelt som spenner over mange ulike fag. For å sikre en helhetlig forvaltning, en god drift og godt vedlikehold, er det viktig å beherske alle fagområdene.

Gjennom vårt arbeid med planlegging av drift og vedlikehold både hos statlige, kommunale og private vegeiere i Norden og resten av verden, har vi bygget opp en kompetanse som kan utnyttes på tvers av landegrensene. 
 

Forvaltning, drift og vedlikeholdsekspertise

Vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av veger og tilhørende infrastruktur.
Våre tjenester på dette området omfatter:

 
• Overordnet og strategisk planlegging
• Planlegging av drift og vedlikeholdsoppgaver (f.eks. asfaltering)
• Teknisk rådgivning
• Anbud for vinterdrift, asfaltering, forsterkning
• Tilstandsregistrering av veger og vegobjekt (skilt, rekkverk osv.)
• Lagring av vegdata i Nasjonal vegdatabank (NVDB)
• Bæreevnemåling med fallodd på veger og plasser
• Digitale bilder av vegnettet
• Utarbeidelse av hovedplan veg for kommuner (omfatter tilstandsregistreringer, bredde, drift- og vedlikeholdskostnader, utbedringskostnader, prioritering av tiltak, trafikkmengde, vegbilder osv.)
• Utarbeidelse av plan for forsterkning av veg basert på visuell skaderegistrering og bæreevnemåling, samt detaljert kostnadsoverslag
• Prosjektledelse og kvalitetskontroll av utført arbeid
• Spor- og jevnhetsmåling samt måling med georadar (Rambøll RST, Malmø)

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites