Utbyggingsavtaler

Kommunal og privat avtaleinngåelse er blitt stadig mer aktuellt ettersom flere private utbyggere tar initiativ til utbygginger. Sikring av partenes interesser er viktig fordi verdiene som omhandles er store.

Kommunal/privat avtale
Utbyggingsavtaler i praksis, er stadig økende grad benyttet ved private utbyggingsprosjekter og involverer ofte svært store verdier. Med solid kompetanse er Rambøll samarbeidspartner hele veien, fra planforslag til signering. Vi sikrer partenes interesser og gir økt trygghet for alle aktørene i avtaleprosessen.

 
Lovverk
Ny plan- og bygningslov §17 byggesaksdelen, hjemler inngåelsen av utbyggninsavtaler. Utbyggingsavtaler har styrket sin posisjon som en av de sentrale formene for samarbeid mellom utbygger og kommune. I lang tid har utbyggingsavtaler vært et fleksibelt ulovfestet avtaleverktøy uten klare rammer for avtalens innhold og form. Lovvedtaket om utbyggingsavtaler danner grunnlaget for kvalitets-
sikring og kompetansebygging rundt bruken av slike avtaler.
En utbyggingsavtale sikrer gjennomføringen av en utbygging og åpner for et tettere samarbeid mellom partene i avtaleprosessen.
Anvendelsen av slike avtaler dekker mange områder og tar utgangspunkt i kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av den enkelte kommunale arealplanen.

Rambøll tilbyr bistand med

• Avtaleutforming
• Rådgivning til private
utbyggere
• Rådgivning til kommuner
• Kommunal planbehandling
og utforming av
planstrategi
• Infrastruktur og
finansiering gjennom
utbyggingsavtale

I Rambøll har vi

• Bred kompetanse med kommunale avtaleinngåelser
• Bred faglig kunnskap fra
overordnet strategisk planlegging til regulerings- og bebyggelsesplaner
• Lang erfaring med forholdet mellom plan og avtale
• Spisskompetanse innen temaet, med særlig vekt på utbyggingsavtaler og offentlig-privat samarbeid (OPS)
• Svært god lokalkjennskap over hele landet
• Rambøll er en stor og tverrfaglig organisasjon med tung kompetanse, nasjonalt og internasjonalt

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no