Risiko- og sårbarhetsanalyse

Naturkatastrofer og store ulykker har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette har gitt strengere krav til kartlegging, utredning, formalisering og dokumentasjon av risiko og sårbarhet. Rambøll har kompetanse og metoder på slike analyser.

 

I en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) blir risiko ved gjennomføring av en utbygging kartlagt. Både for samfunnet og utbygger vil dette gi økt forutsigbarhet og trygghet. Tidlig kartlegging av risiko kan gi nødvendige endringer og korreksjoner av et utbyggingsprosjektet før planleggingen har kommet langt.
ROS-analysen vil gi økt informasjon om områdets egenskaper innenfor en rekke fag. Veg og trafikksikkerhet, geoteknikk, forurensning, skred- og flomfare er eksempler på tema som ofte blir kartlagt i ROS-analyse.
Rambøll gjennomfører ROS-analyse på tre nivåer: enkel, normal og kompleks.

Enkel ROS-analyse

Aktuelle hendelser identifiseres, og eventuelle risikoreduserende tiltak blir beskrevet. En enkel ROS- analyse omfatter:
• identifikasjon av hendelser
• faktainnhenting
• beskrivelse av risikoreduserende tiltak
• vurdering av behov for ytterligere utredninger eller for en kompleks ROS-analyse

 

Normal ROS-analyse

En normal ROS-analyse er en mer omfattende risiko- og sårbarhetsvurdering der alle identifiserte hendelser gis en sannsynlighet og en konsekvens i forhold til hvert risikostyringsmål. Slike mål kan være miljø, økonomi, liv og helse. For å presentere risikoene benyttes en risikomatrise for hvert risikostyringsmål. På bakgrunn av gitt sannsynlighet og konsekvens, plasseres hendelsene i risikomatrisene, som så rangerer hendelsene etter hvor alvorlig risikoen er.

Kompleks ROS-analyse

En kompleks ROS-analyse blir gjennomført som en ”normal ROS-analyse”, men det brukes mer tid på innsamling av kvantitative data og analyse av disse. Dette vil typisk gjennomføres ved beslutninger i form av valg av løsninger hvor man er i tvil om et alternativ er akseptabelt eller ikke i forhold til gitte krav og regelverk.

 

Rambølls kompetanse

I Rambøll har vi et bredt fagmiljø og lang erfaring med å utarbeide ROS-analyse. Vi kan gjennomføre ROS-analyser i tilknytning til alle typer plan- og utbyggingsoppgaver

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no