Reguleringsplaner

For å kunne styre arealutviklingen i de forskjellige kommuner brukes reguleringsplan. Enhver kan undersøke hva arelene i kommunen skal brukes til. Reguleringsplaner er overordende og motstridende interesser kan klargjøres allerede på dette nivå. 

Reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven er et av de viktigste verktøyene kommunene har for å styre arealutviklingen i sin kommune. Reguleringsplanene er juridisk bindende, og gir regler for arealbruken i området planen omfatter. Planen er avgjørende for hvordan eiendommene innen området kan utnyttes, og kan ha stor betydning for blant annet miljø, kulturminner, sikkerhet og økonomiske verdier. Ofte er interessene motstridende. Det er mange hensyn å ta, og derfor er planprosessen før planvedtak viktig.

Rambøll tilbyr  

Vi tilbyr bistand med følgende: 
• Alle typer reguleringsplaner:
by og land, vei og bane, utbygging eller vern
• Planprosessen, inkludert møter med offentlige etater og andre interessenter
• Beboer-/folkemøter
• Bakgrunnsutredninger som trafikkanalyser, ROS-analyser, støykartlegging, VA-planer, grunnundersøkelser med mer
• Konsekvensvurderinger og -utredninger
• Identifisering av områdets potensiale
• Utbyggingsavtaler
• Utarbeidelse av plankart,
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse
• Illustrasjoner: 3D bilder og/eller film
• Plankart i henhold til SOSI-standarden

Erfaring

Solid og bred kompetanse innen arealplanlegging fra overordnede planer og utredninger til detalj-og byggeplaner. Vi har lang erfaring med planprosesser og som prosjektledere, utarbeidelse av reguleringsplaner for både for private og offentlige oppdragsgivere. Vi har egne medarbeidere som har erfaring fra kommunal behandling av reguleringsplaner.
God kjennskap til lokale forhold og en organisasjon med tung tverrfaglig kompetanse, nasjonalt og internasjonalt.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no