Planlegging etter planloven

Kontakt

Ingrid Aas Sandvoll

Ingrid Aas

Fagnettverksleder, Landskapsarkitektur
T: +47 991 04 218
Landskapsarkitekter er som regel engasjert i planoppgaver der vekten lagt på at det skal skapes gode steder, gode boligområder, eller det er spesielle hensyn som må tas i forhold til kultur- og naturverdier. I Rambøll har vi fordelen av å kunne tilby flerfaglige team med fagfolk innen også bygg, infrastruktur og samferdsel, for å lage helhetlige planprodukter.

I forhold til opplevelseskvaliteter og utforming har landskapsarkitekten som arealplanlegger en egen faglig basis i faget landskapsarkitektur. Føringene for utforming av gode steds- og bebyggelsesstrukturer, volumer og dimensjoner legges i de overordnede planene etter planloven, som detaljplanen (tidligere reguleringsplanen). Mulighetene for gode oppholdsarealer utendørs og infrastruktur og uterom som fungerer opplevelsesmessig, ikke bare funksjonelt, vil være i fokus i fra starten av planoppgaven.

Landskapsarkitekter som har utdannelse og erfaring innen arealplanlegging etter planloven, har et solid grunnlag for å lede utarbeidelse av planer etter planloven.


Relaterte tjenester
Konsekvensutrendninger og myndighetskontakt

Prosjekter

Henningsvær - Stedsutvikling og reguleringsplan

Henningsvær i Vågan kommune i Lofoten er et livskraftig lite samfunn med 400 innbyggere. Situasjonen i været er preget av overgangstider og behov for transformasjon fra fiskeritilknyttet næring til turisme. En viktig problemstilling var derfor hvordan man kunne ta vare på kulturmiljø av høy verdi, samtidig som man endret funksjoner.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no