Kulturhistorisk analyse

Bygningsmiljø kan vurderes kulturminnefaglig og systematisk, med sikte på:

 
• å avklare eventuelle verneverdier i enkeltbygninger og kulturmiljø,
• å vurdere status for et bygningsmiljø som fra tidligere har et regulert vern,
• å konsekvensutrede tiltak med hensyn til effekt på kulturminner og –miljø.

Analysen gjøres ved hjelp av kulturminnefaglig kompetanse, Riksantikvarens veiledninger og metodikken DIVE.

Oftest vil det være naturlig å utføre vurderingene i dialog med fylkeskommunen, for å sikre at de er i takt med fylkesantikvarens overordna vektlegging mellom nasjonale, regionale og lokale verneverdier.
Vurderingene blir utført av sivilarkitekt med kulturminnefaglig kompetanse. I oppdrag med hovedfokus på kulturminnevern også med ressurs-støtte i innleid kulturhistoriker.
Tjenesten gjelder bare etter-reformatoriske kulturminner/-miljø over terreng.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no