Konseptvalgutredning

Hvordan kan man sikre at statlige midler blir brukt mest mulig rasjonelt? Rambøll har god kompetanse innen Alternativanalysen og kan hjelpe med å belyse de ulike alternativene.

Alle store statlige prosjekter må gjennom en ekstern kvalitetssikring i beslutningsfasen. Hensikten er å sikre mer vellykkede prosjekter, reduserte kostnader for staten og gi mer nytte for hver krone. Kvalitetssikring av konseptvalg går under betegnelsen KS1 og skjer på basis av en konseptvalgutredning (KVU).  

Utarbeidelse av alternativanalysen

Rambøll har lang erfaring med utarbeidelse av Alternativanalysen som en del av konseptvalgutredningen. Alternativanalysen redegjør for ulike hovedkonsept på et forprosjektnivå. I analysen evalueres de ulike konseptene opp mot krav og kravoppnåelse fra det overordnede kravdokumentet.

Vår kompetanse

Rambølls erfaring er spesielt knyttet til:
• å legge linjer for nytt dobbeltspor på kart i henhold til konseptbeskrivelsene fra oppdragsgiver
• kostnadsberegning av de ulike konseptene
• beskrivelse av konseptene og med nøkkeldata
• virkningsberegninger av konseptene med forutsetningsbeskrivelser
• beskrivelse av kravoppnåelse for konseptene både verbalt og sammenstilt på en oversiktlig måte

Metoden gir en rask oversikt over egenskapene til de ulike alternativene og hvor gode de er i forhold til hverandre.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no