Konsekvensutredninger (EIA/EISA)

Miljøvernmyndighetens mål er at spredning av miljøgifter skal stanses eller reduseres vesentlig. Reguleringene for å møte målsettingen er mange. Rambøll hjelper deg slik at du eller din virksomhet kan innfri kravene.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: 950 80 010

Ønsket om å begrense spredningen omfatter både avrenning til omkringliggende områder og eksponering av miljøgifter for mennesker, dyr og planter.

Vi bistår med myndighetskontakt

Politiske vedtak, lover og rammevilkår innen miljø har betydning for alle private og offentlige virksomheter. I Rambøll kjenner vi til hvilke krav som gjelder ved planlegging, prosjektering, utbygging og drift slik at det i enhver fase kan legges til rette for å møte kravene på en kostnadseffektiv måte.

Vi legger vekt på å ha tett myndighetskontakt og være en god diskusjonspartner for deg og din virksomhet slik at vi optimaliserer miljøeffektene med kostnadseffektive løsninger.

Miljøkonsekvensvurderinger (EIA)

EIA benyttes til å identifisere og vurdere miljøeffekter, sammenligne alternativer og utforme dempende tiltak og miljøhåndteringsplaner. Rambøll gjennomfører EIA for prosjekter innenfor industri, olje, gass og fornybar energi på alle nivåer – fra forhåndsetablering til driftsavvikling. Vi har gjennomført et stort antall EIA-prosjekter for industrianlegg, rørledninger og plattformer.

Forurensingsfaglige vurderinger

Analyseresultater av jord, vann og sjø gjør det mulig å vurdere faren for spredning og eksponeringen for mennesker, dyr og planter. Rambøll foretar systematisk prøvetaking i henhold til miljøvernmyndighetens krav, slik at vurderingene sikres nødvendig kvalitet for at påkrevde tillatelser kan gis.


Relaterte tjenester

Jord og grunnvann
Landskapsarkitektur

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites