Konsekvensutredning

Vil et planlagt prosjekt føre til økt befolkning og flere arbeidsplasser? Har veinettet kapasitet til større trafikkmengde? Blir det mer trafikkstøy og forurensning i området? Dette er noen av spørsmålene som klargjøres av en konsekvensutredning.

For å hindre negative virkninger av en arealplan må man i forkant klargjøre hvilke konsekvenser planen fører til. Særlig omfattende planer krever en grundig og formell konsekvensutredning (KU). Rambøll har med sin brede kompetanse og lokale tilknytning god erfaring med gjennomføring av konsekvensutredninger.

Viktig beslutningsgrunnlag

Konsekvensutredningen blir en del av et samlet beslutningsgrunnlag for prosjektet. Utredningen kan blant annet bringe frem avbøtende tiltak eller vilkår som bør settes for at planen skal kunne gjennomføres. Eksempler på tema som skal utredes er trafikk, støy, natur- og friluftsliv, landskap og landbruk.

Planprogram

Første del av et planarbeid som har krav om konsekvensutredning, er et planprogram som beskriver innhold og gjennomføring av plan- og utredningsarbeidet. Planmyndigheten (kommunen) skal etter en høring fastsette planprogrammet. Typiske planer og tiltak som skal konsekvensutredes er blant annet:

• Store industri-, nærings-, lager- og kontorbygg, store offentlige og allmennyttige bygg.
• Avfallsanlegg.
• Uttak av mineraler, malm og lignende.
• Store vind-, vann- og varmekraftanlegg.
• Ulike typer oljeproduksjon og –installasjoner.
• Store infrastrukturtiltak (motorvei, jernbane, T-bane, flyplass).

Prosjekter:

Utsnitt av plan for Jaren servicestasjon

E18 Knapstad - Akershus grense

Rambøll har vært ansvarlig for prosjekteringen av den nye E18-strekningen gjennom Østfold, fra Akershus grense til Knapstad i Hobøl kommune. Den nye motorveien sikrer mer forutsigbar fremkommelighet forbi tettstedene i fylket, og økt kapasitet for tungtrafikk.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no