Kommuneplaner og kommunedelplaner

Langsiktig planlegging er noe som engasjerer mange politikere fordi de ser at det da er mulig å tenke stort og skape en betydningsfull endring av lokalsamfunnet.

Hver kommune skal ha en langsiktig plan for arealbruk og samfunnsutvikling. Deler av kommunen kan behandles særskilt og inngå i en kommunedelplan. En gang i hver valgperiode skal planene tas opp til vurdering og revideres, om nødvendig.

Kommuneplanprosessen

Kommuneplanarbeidet er en omfattende prosess som planleggerne i kommunen sjelden er i befatning med. Det kan derfor være behov for å få hjelp fra noen som har vært igjennom kommuneplanprosesser i flere kommuner. Rambøll har medarbeidere med slik erfaring.

En fullstendig kommuneplanprosess består av:

• Planprogram
• Samfunnsdel
• Arealdel
• Konsekvensutredning

Planprogrammet angir hva som skal planlegges og hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Samfunnsdelen uttrykker ønsket utvikling og mål for kommunen som samfunn og tjenesteyter. Gjennom arealdelen fastlegges framtidig utbygging og vern vist i plankartet.

Konsekvensutredning

Forslag til nye utbyggingsområder i arealdelen skal konsekvensutredes. Hvilke tema som skal inngå i utredningen og hva slags metoder som skal benyttes avklares i det innledende planprogrammet. Viktige tema i en konsekvensutredning kan være landbruk, biologisk mangfold, landskap, friluftsliv, transport med mer. Temakart, befolkningsprognoser og trafikkanalyser er eksempler på deler som kan inngå i planarbeidet.

Planprosessen er avgjørende for et godt sluttresultat. Politikerne bør delta aktivt i hele prosessen, blant annet gjennom det sentrale kommuneplanutvalget. Medvirkning fra regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og engasjerte innbyggere underveis kan avklare viktige konflikter og finne gode løsninger..

Våre prosjekter

Medarbeidere i Rambøll har deltatt i arbeidet med kommuneplaner for bl.a. Oslo, Skedsmo, Ullensaker, Fet, Lørenskog, Frogn, Ås, Nesodden, Vestby, Ski, Oppegård, Trøgstad og Hol. Vi har arbeidet med kommunedelplaner for E18 i Follo, for UMB, for Holmen i Asker og for Vinterbro i Ås.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no