Kommunal plansaksbehandling

Når din kommune ikke rekker å behandle alle søknadene for plan- og byggesak, hva da? Rambøll tilbyr denne tjenesten. Forkort ventetiden og hindre ulovlig utbygging.

Mange kommuner har kompetanse- og ressursmessige utfordringer med å behandle regulerings- og byggesakene som kommer inn til kommunen. Man har derfor i enkelte kommuner sett seg tjent med å leie denne tjenesten av profesjonelle rådgivingsfirmaer som Rambøll. Et av argumentene som er brukt for dette er at ulovlig utbygging vil bli mindre fristende når behandlingskøen er kortere.
For å yte service og klare å avholde lovpålagte frister vil mange kommuner trenge bistand til behandling av plansaker og byggesaker. Det er kommuner med stort utbyggningspress som er mest utsatt for tidspresset.

Reguleringsplaner

I reguleringsplaner skal reguleringsbestemmelser brukes til fastlegging av forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge på plankartet. Bestemmelsene skal utformes i den hensikt å legge til rette for en forsvarlig og presis styring med utforming av areal og bygninger som skal sikre formålet med reguleringen.
I bebyggelsesplaner skal det innarbeides tilsvarende planbestemmelser som ofte er noe mer detaljerte.

Rambølls oppgaver drøftes med planfremmer:


• vurdering av plan
• forslag og innspill til planer.
• saksbehandling for politiske utvalg.
• prosessledelse

Elementene i plan- og byggesaker


Viktige elementer er:
• naturgrunnlag som grunnforhold, vegetasjon, topogafi
• lokaliseringsfaktorer som skole, service, friluftsområder
• fortetting, grøntstruktur, estetikk og landskap
• hensyn til overordnende planer (fylkesplaner etc.)
• utbyggingsrekkefølge
• jordvern- og landbruksfaglige vurderinger
• miljøfaglige vurderinger som hensyn til vassdrag og eventuelt vernet område, fiske, vilt og friluftinteresser. Hensyn til forurensing og støy
• kulturminner og kulturlandskap
• beredskapsmessige vurderinger som infrastruktur og drikkevann
• hensyn til barn, funksjonshemmendes og eldres interesser

Rambøll er engasjert i behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Arbeidet utføres i all hovedsak hos Rambøll, men med nær kontakt med planavdelingen i kommunen. Vi benytter alle kommunens behandlingssystemer som eksempelvis Kontor 2000.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no