Grunnerverv og eiendomsjus

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

I Rambøll har vi god kompetanse innen eiendomsjus og arealbruksendringer, og kan tilby bistand innen blant annet eiendomsutvikling og -utforming, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifte og urbant jordskifte.

 

Vi henvender oss til:

 • små og store aktører som ønsker bistand i eiendomstekniske for­hold som arealutforming, areal­bruksendringer, eiendoms­utvik­ling eller investering i fast eiendom
 • private eiendomsbesittere, utbyggere, investorer, eiendoms­meglere, næringsmeglere og eiendomsforvaltere
 • statlige og kommunal forvaltning, og offentlige foretak

 

Bredt tjenestespekter innen grunnerverv og eiendomjus

Hos oss kan du velge hvilke områder du ønsker bistand innenfor, ut fra ditt behov og egen kapasitet. Vi tilbyr kompetanse innen

 • fast eiendoms rettsforhold
 • analyse av eiendomsforhold (eiendoms-, eier-, rettighets- og reguleringsstruktur
 • eiendomsutforming, herunder oppmålingsforretninger, fradeling, sammenføying og arealoverføring
 • markeds- og verdivurderinger
 • eiendomsskattetaksering
 • beregning og vurdering av erstatning
 • grunnerverv og ekspropriasjons­prosesser
 • gjennomføring av støytiltak ved avtaleinngåelser med grunneiere
 • forberedelse og gjennomføring av skjønn og skjønnsprosesser
 • utviklingsideer og mulighets­studier
 • vurdering før kjøp og tilrette­legging før salg av eiendom
 • rettigheter og rådighets­begrens­ninger på fast eiendom
 • tomtesøk
 • plan og planprosesser
 • seksjonering og reseksjonering
 • grunneiersamarbeid
 • urbant jordskifte – et sentralt verktøy innen eiendomsutvikling
 • eiendomsforvaltning
 • prosjektledelse

 

Rambøll – et komplett kompetansehus

Vår geografiske spredning kombi­nert med lokal kunnskap gir gode forutsetninger for ønsket resultat. Du velger – Rambøll er med hele eller deler av veien fra idé via kon­sept til forvaltning. Vi har dyktige arealplanleggere, arki­tekter, lands­kapsarkitekter, samfunns­plan­leggere, byggtekniske ingeniører og sivilingeniører, samt geologer og økonomer som kan bistå med relevant kompetanse.

 

Våre tjenester

Grunnerverv og ekspropriasjon

 


Dette kan vi bistå med

Jordskifte / urbant jordskifte


Dette kan vi bistå med

Eiendomsutvikling


Dette kan vi bistå med

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no