Eiendsomsutvikling

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

Eiendomsutvikling er fysiske eller funksjonsmessige arealbruks­endringer, som initieres for å oppnå samfunnsmessig eller økonomisk verdiskapning. I Rambøll kan vi bistå deg hele veien fra idé til konsept.

 

Uavhengig om det er bruker som søker eiendom eller eiendom som søker bruker, er det ofte knyt­tet risiko og utfordringer til eiendoms­utviklingsprosessene. Et essensielt suksesskriterium er derfor å lage et best mulig beslutningsgrunnlag, så tidlig som mulig.

Eiendomsutvikling i tidligfasen

Eiendomsutvikling i tidligfasen deler vi i tre fokusområder - regu­lering, eiendomsforhold og marked. I tillegg har utvik­lerens finansielle muligheter selvf­ølgelig også betyd­ning for utvik­lings­potensialet. Fakto­rer i disse fokus­områdene setter rammer for hvil­ken utvikling som er mulig, lønnsom og ønsket. Du velger – Rambøll er med hele eller deler av veien fra idé via konsept til forvaltning.

Bistår både private eiendomsforvaltere og offentlige virksomheter

 • Små og store aktører som vur­derer utvikling eller investering i fast eiendom.
 • Private eiendomsbesittere, utbyggere, næringsmeglere og eiendomsforvaltere.
 • Offentlige virksomheter, organ og foretak.

Rambøll har flerfaglig kompetanse

Rambøll kan ut i fra tildelt mandat bistå med kompetanse i deler eller hele utviklingsprosessen. Vi besitter bred og flerfaglig kompe­tanse innen alt fra idé-fasen til pros­jek­tering, visualisering (2D eller 3D) og byggeledelse. Hos Rambøll kan du velge rådgi­vingsområder og analyser ut fra ønsker, behov og egen kapasitet.

Vi tilbyr bistand og rådgiving i forbindelse med

 • markeds- og verdivurderinger
 • tomtesøk
 • analyse av eiendomsforhold (eiendoms-, eier-, rettighets- og reguleringsstruktur)
 • utviklingsideer og mulighets­studier
 • risikovurderinger i forbindelse med eiendomsutvikling
 • kjøp og salg av fast eiendom (tilrettelegging før salg og risikovurdering før kjøp)
 • grunneiersamarbeid
 • etablering av servitutter (det vil si ikke pengemessige heftelser)
 • grunnerverv og ekspropriasjons­prosesser
 • forberedelse og gjennomføring av skjønn og skjønnsprosesser
 • plan og planprosesser
 • eiendomsutforming (rekvisisjon av kart- og delingsforretninger, samt sammenføying)
 • seksjonering og sammenslåing av seksjoner
 • urbant jordskifte – et sentralt verk­tøy innen eiendomsutvikling og eiendomsdesign 

Med arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og sivilingeniører, geologer og økonomer kan vi bistå med øvrig og spesiell kompetanse som trens for ditt prosjekt.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no