Arealplanlegging

Rambølls arealplanleggere tilbyr rådgiving og prosessbistand samt utarbeider alle plantyper i henhold til plan- og bygningsloven, som kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner og detaljreguleringer. Planleggingen skal bidra til å utvikle samfunnet slik at viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper blir ivaretatt innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Maren Stanghov Thorstensen

Maren Stanghov Thorstensen

Seksjonsleder Plan og samfunn
T: +47 959 25 609

Arealplanlegging er et stort fagområde som spenner fra overordnede analyser til detaljplaner for mindre, avgrensede områder. Det omfatter også mange fagområder i ulike situasjoner – i byer, tettsteder, på landet, langs kyst og vassdrag. Til alle plantypene utfører vi også konsekvensutredninger (KU).

Utarbeider ulike utredninger og mulighetsstudier

Andre oppgavetyper er analyser og utredninger knyttet til ulike tematiske planer, byutvikling og stedsanalyser, mulighetsstudier og eiendomsutvikling. Rambøll har kompetanse på alle relevante og tilgrensende fag opp mot arealplanlegging (se mer under Relaterte tjenester nedenfor). Mange av våre ansatte har tidligere vært ansatt i offentlige instanser.

Vi gjennomfører også oppdrag der vi opptrer som saksbehandlere på vegne av kommuner vi er engasjert av. Våre oppdragsgivere er blant annet fylkeskommuner og kommuner, statlige etater, private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere.

Et av Norges største miljøer innen arealplanlegging

Rambøll tilbyr planleggingstjenester over hele landet. Kunnskap om lokale forhold kombinert med aktiv tilstedeværelse nær kunden sikrer de beste løsningene. Samtidig gir tilknytningen til et stor internasjonalt selskap tilgang på ressurser, kapasitet og spesialistkompetanse - nasjonalt og globalt.

Arealmiljøet vårt er sammensatt av personer med bred og variert fagbakgrunn og erfaring, med arealplanleggere, jordskiftekandidater, sivilingeniører, geografer, samfunnsvitere, naturforvaltere, sivilarkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører med mer, og teller samlet over 150 personer.


Relaterte tjenester

Arkitektur, geoteknikk og ingeniørgeologi, byggeteknikk, landskapsarkitektur, flyplasser, havner og kaianlegg, jernbane, infrastruktur og transport, energi og klima, mapping, jord og grunnvann, ledelse og samfunn, vann i byene

Mer info

Våre fagavdelinger innen arealplanlegging

Her finner du oversikt over kontaktpersoner på de ulike kontorene våre.


Kontaktpersoner

Prosjekter

Tullinkvartalet

Entra Eiendom ønsket å vitalisere Tullinkvartalet og legge til rette for at Universitetet kunne kunne samle sin virksomhet i sentrum. Rambøll utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med MAD arkitekter, og ledet den flerfaglige prosjekteringsgruppa for prosjektet.

Oslo S

Utvikling av kollektivknutepunkt Oslo S

Rambøll bidrar i utviklingen av området rundt Oslo S, som er Osloregionens mest sentrale målpunkt og byttepunkt for reisende med kollektivtrafikk.

Områdereguleringsplan Finnsnes sentrum

Områdereguleringsplan for Finnsnes sentrum

By- og tettstedsutvikling i Nord-Norge.

Gjennomgang og vektorisering av Drammen kommunes planarkiv

Drammen kommunes planarkiv optimaliseres. Målet er et fullstendig vektorisert planarkiv, hvor alle irrelevante planer er fjernet. Det gjør at saksbehandlere kan hente fram bedre data, planleggerne kan gjøre analyser, og publikum får bedre tilgang.

Rambøll har bidratt med forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

Flomsikring av Mjøndalen

Rambøll har utført forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites