BIM – Geomatikk/GIS – VR/Visualisering

All planlegging og prosjektering er avhengig av oppdatert og kvalitetssikret modellbasert geografisk grunnlag. Samtidig trenger ethvert byggeprosjekt digitale, modellbaserte samhandlingsprosesser mellom ulike fag, interessenter og beslutningstakere. I Rambøll har vi samlet et kompetanseteam som er eksperter innenfor BIM/VDC, Geomatikk/GIS og VR-løsninger.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Tor Lohne

Tor Lohne

AVDELINSLEDER BIM – GEOMATIKK/GIS – VISUALISERING
T: +47 906 89 899

Grunnlagsdata, kartdata og GIS-tjenester

Oppdaterte og kvalitetssikrede geografiske data er det viktigste grunnlaget for all fysisk planlegging og prosjektering. Som en del av basistjenestene produserer og leverer vi kartdata og andre geografiske datamodeller fra lasersensorer og fotosensorer i fly, droner og mobile enheter til det offisielle nasjonale forvaltningsorgan for geografiske data, Geovekst/Norge Digitalt. Tilsvarende tjenester utfører vi som grunnlag også direkte til ulike byggeprosjekter som grunnlag til BIM og modellbasert planlegging og prosjektering spesialtilpasset hvert enkelt prosjekt.

Vi kan også tilby rådgivning og løsninger i forhold til geografiske data og vi er forhandler av Norge Digitalt. Vi kan derfor levere geografiske data til ethvert prosjekt med identisk informasjon som det offentlige Norge benytter i sin saksbehandling.

GIS-tjenestene vi tilbyr er basert på verdensledende programvareløsninger. Vi utfører blant annet geografiske analyser, gjør utvalg av informasjon og lager tematilpassende kartløsninger i web-baserte portaler og etablerer on-line registreringer for feltarbeid. 

BIM tjenester

Våre eksperter innenfor BIM-samferdsel leverer tjenester innenfor digital prosessledelse/VDC og koordineringstjenester mellom fag. I modellbaserte prosjekter er kunnskapen om å håndtere, bearbeide og levere modellbasert informasjon til kunde og entreprenør en sentral kompetanse. Vi utvikler også nye metoder for integrasjon mellom fag og interessenter ved å utvikle nye og innovative automasjonsløsninger. Det kan være tilpassende løsninger ved bruk av eksiterende programvare eller utvikling av nye programvaremoduler spesialtilpasset hvert enkelt prosjekt.

VR-løsninger og Visualiseringstjenester

Rambøll har egne ansatte eksperter som tilbyr spesialtjenester innen VR- og visualisering. Tjenestene og produktene vi leverer brukes som beslutningsgrunnlag for planprosesser og designløsninger, som 3D-analyser i forhold til omgivelser og interessenter, i tilknytning til kommunikasjon og medvirkningsprosesser og/eller som salgs- og markedsmateriell for større områder, bolig-, tomte- og leilighetssalg. Alle tjenestene vi utfører gjøres i modeller plassert i geografiske referanserammer tilsvarende alle andre geografiske offentlige data og sikrer derfor pålitelighet og korrekt plassering i forhold til omgivelser, landskap og byrom.

Tjenestene innebærer produksjon av bilder og illustrasjoner fra modell eller fra foto (montasje), animasjoner og filmer eller VR-løsninger med innebygde funksjoner for simuleringer, medvirkning, digital befaring, sanntidsdata, digitale tvillinger og kobling mot driftsmodeller. Våre VR-løsninger er egenutviklet i Rambøll og leveres fri for lisenskostnader til 3.-part.

For referanser innenfor VR- og visualiseringstjenester, se visualisering.ramboll.no

 


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites