Vannmiljø, økologi og sedimenter

Rambølls eksperter utfører miljøundersøkelser og overvåkning i vann, grunnvann og sedimenter, og kommer med anbefaling til tiltak eller overvåking der vi oppdager forurensing. Slik sørger vi for at industri og utbyggere får kontroll på sine utslipp til vannresipienten.  

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen vannmiljø, økologi og sedimenter:

Tom Jahren

Avdelingsleder Havmiljø, økologi og sedimenter
T: +47 917 59 106
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Vår ekspertise er miljøundersøkelser, overvåkning, resipientvurderinger, myndighetskontakt og miljøoppfølging, i alt fra små bekker via grunnvann og ut i havet. Her undersøker vi vannkvalitet, sedimenter og sjøbunn, og bistår i all type massehåndtering i vassdrag, sjø, strandkant og ved kaianlegg. I tillegg kartlegger vi naturmangfold i forbindelse med utbyggings- og samferdselsprosjekter og marinbiologi relatert til resipientovervåking knyttet opp mot Vanndirektivet. Rambøll Miljø kan også hjelpe til i restaureringen av elver og våtmark som har vært utsatt for utslipp og andre miljøforstyrrelser.

Dette kan vi hjelpe deg med
Vi utfører prøvetaking av vann og sedimenter, utarbeider overvåkingsprogrammer og gjennomfører overvåking, samt sporer kildene til eventuell spredning av forurensning til det akvatiske miljø. Basert på funnene våre foretar vi spredningsanalyser og risikovurderinger. Våre eksperter har lang erfaring med flere typer modelleringsverktøy, og kan modellere alt fra akuttutslipp til 3D-modellering av forurenset sjøbunn. Slik kan vi spesialtilpasse tiltak som mudring, deponering i sjø, utfylling og fylling.

Vi håndterer kontakten med myndighetene
Rambølls eksperter gjennomfører søknadsprosesser for utslippstillatelser og alle typer tiltak i det akvatiske miljø, og kan bidra med myndighetskontakt for å sikre en effektiv saksbehandling. Vi har også inngående kjennskap til vanndirektivet og andre relevante regelverk.

Prosjekter:

Økosystemovervåkning i kystvann - Økokyst

Rambøll utfører overvåkning av et delområde i Nordsjøen, for å innhente kunnskap om økosystemer og arter i området.

Deltar i Norges største mudringsjobb

Kystverket planlegger å utvide farleden i utløpet av Glomma. Rambøll bidrar med miljørådgivningen.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites