Luftkvalitet

Våre eksperter kan vurdere luftkvaliteten ved veier, boligbygg, fabrikker, barnehager og lignende, både før og etter ferdigstilling. Slik sikrer vi at prosjektene gjennomføres i tråd med relevante regelverk, og at brukerne får god luftkvalitet og godt lokalt miljø.

Fjord

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen luftkvalitet:

Jan Rukke

Department Manager
T: +47 932 24 813
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Lokal luftforurensing kan være svært helseskadelig, og luftkvaliteten er derfor underlagt strenge reguleringer. Rambølls fageksperter kan hjelpe bedriften din å vurdere og overvåke luftkvalitet, og komme frem til tiltak som renser luften for nitrogendioksid, NO2, NOX, svevestøv og andre skadelige stoffer. Løsningene våre forbedrer lufte både inne og ute.  

Ekspertise fra hele verden
I arbeidet benytter vi avanserte modelleringssystemer og luftsonekart, og vi trekker inn vår internasjonale kompetanse der det gagner saken. Vi har noen av landets fremste eksperter innen modellering av luftkvalitet, lokalklima, vindanalyser og støvanalyser. Vi har inngående kjennskap til forurensningsforskriften, relevante luftkvalitetskriterier, og retningslinjer som T-1520.

Prosjekter

Kartlegging av utslipp fra skipsfart i norske fjordområder

Rambøll har kartlagt utslipp til luft og sjø fra skipstrafikk i tre norske fjordområder, og kommet med forslag til forbedringstiltak.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites