Trinnvis miljøutredning

Kontakt

Ida Fines

Avdelingsleder
T: +47 986 41 130
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010
Økt bevissthet fra samfunn og myndigheter gjør at det stilles krav til alle virksomheter om bærekraftig drift. Kravene er mange og kan gjelde avfall, avløp, energiforbruk, utslipp til luft, forurenset grunn og forurensete sedimenter.

Rambølls miljøtekniske utredning følger en trinnvis plan for utredning av risiko og tiltak ved forurensning i jord, sediment og vann. Metoden sikrer god kontroll både på kostnader, effekt og fremdrift.

Når er det behov for miljøutredning?

Forurensningsskriften stiller krav om at miljøtilstanden er kjent før grave- og byggearbeid igangsettes. Miljøvernmyndigheten kan i tillegg kreve at omfang og effekt av en forurensning er kjent før tiltak iverksettes.

Trinnvis utredning gjennomføres derfor for eiendommer hvor det er mistanke om forurensning, planlagt gravearbeider eller hvor det er pålagt fjerning av forurensning på eiendommen.

I tillegg gjennomføres denne type utredning for eiendomsbesittere, kjøpere eller utbyggere som ønsker verdisetting av eiendom.

Verdiøkning av eiendommen

 Miljøutredning og tiltaksgjennomføring vil medføre både reduksjon i økonomisk risiko og verdiøkning av eiendommen.

Valgte tiltak dokumenterer at utslipp fra eiendommen eller virksomheten ikke lenger representerer en uakseptabel risiko for helse og miljø. I en kjøps- eller salgssituasjon vil miljøutredningen og tiltaksgjennomføringen dermed kunne gi en riktig markedsverdi av eiendommen.

Økt kontroll og reduserte kostnader

Samspillet mellom drift, økonomi og krav gjør at de miljøtekniske vurderingene utredes i flere trinn. Rambølls trinnvise modell er utarbeidet på bakgrunn av nasjonal og internasjonal prosjekterfaring.

Trinnene gjennomføres enkeltvis eller samlet, alt etter behov og krav til fremdrift. Trinnvis tilnærming gjør prosessen forutsigbar og oversiktlig. Hvert trinn vurderer behovet for neste trinn i prosessen.

Rambøll legger vekt på kost-nytte i alle faser av arbeidene. Viktig i denne sammenheng er at man tidlig i prosessen avklarer ansvar, kommunikasjon, målformuleringer og finansieringsmodell. Utredningene tilfredsstiller nasjonale retningslinjer og internasjonale standarder for dokumentasjon og tiltaksgjennomføring.

Målsetningen med arbeidet er å dokumentere at eiendom eller virksomhet ikke utgjør uakseptabel risiko for helse og miljø.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no