Stabilisering og solidifisering (STSO)

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010
Rambøll har utstrakt erfaring med opprydding, overvåking og håndtering av forurensede masser ved hjelp av stabilisering og solidifisering (STSO) - både nasjonalt og internasjonalt, og vi mener å ha markedets beste kompetanse innen fagfeltet.

Forurensede sedimenter og forurenset jord er en utfordring når nye land­områder eller nye kaianlegg skal utvikles. For å innfri kravene til miljø og geoteknikk kreves bærekraftige metoder. STSO er en slik metode.
I tillegg til råd­givningen om STSO bistår vi med myndighetskontakt, utfører forundersøkelser, og overvåker under og etter tiltak.

Miljøgifter fra gammel forurensning

Forurensning fra tidligere tiders utslipp ligger avleiret i sjøbunnen i mange havner og fjorder langs kysten. Avleiringene regnes i dag som en av hoved­­kildene til fort­satt forurensning av det marine miljø. Mat­tilsynet har etablert kost­holds­råd på konsum av sjø­mat for mer enn 30 fjord­områder. Forurensnings­myndigheten har følgelig satt som mål å ta miljø­giftene i sedimentene ut av sirkulasjon. På den måten vil fjordene igjen få til­freds­stillende miljø­­kvalitet og Mat­tilsynets kost­­holds­­råd vil på sikt kunne opp­heves.

Slik fungerer STSO-metoden

Det lar seg gjøre å forvandle slam og forurenset sjøbunn til kai eller byggegrunn. Ved å tilsette bindemidler til forurensede sedimenter eller til forurenset jord er det mulig å binde forurensningen (stabilisering) og kapsle massene inn i en fast struktur (solidifisering) slik at de får en økt styrke. I praksis gjennom­føres en slik prosess ved å til­sette sement og spesifikke binde­midler til de forurensede massene. På denne måten omdannes forurensede masser som man i utgangspunktet ønsket å kvitte seg med til ny stabil byggegrunn.

Stabilisering og solidifisering av forurensede masser er en relativt ny tiltaksmetode i Norge. I Rambøll i Norge har vi anvendt metoden med stort hell både ved byggingen av kultursenteret i Hammerfest, gangpromenaden på Kadettangen i Bærum og ved utviklingen av nytt landområde for Trondheim havn. Rambøll i Finland har anvendt metoden i mer enn 15 år, blant annet i Voussari havn.

Kostnadseffektiv løsning

Metoden er kostnadseffektiv fordi den fjerner forurensnings­problemet. Den fjerner behovet for å kjøre bort forurenset masse til godkjent deponi og reduserer samtidig behovet for tilkjøring av nye fyllmasser. STSO-metoden gir på denne måten en positiv miljøeffekt og deg som problemeier en kostnadseffektiv løsning.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no