Sanering av oljeforurensning og oljeskadede boliger

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Hvert år skjer det ulykker under påfylling av olje eller ved defekt fyringsanlegg eller oljetank. Oljeskader utgjør en helserisiko og er kostbare. Rambøll tilbyr profesjonell håndtering av forurensningen slik at skaden og kostnadene reduseres til et minimum.

Det er sjelden at bare huset skades ved oljesøl. Både jord og vann i nærområdet kan forurenses. Når uhellet er ute må det reageres raskt og riktig. Det reduserer helse­risikoen og saneringskostnadene.

Når skaden har oppstått

Når oljeskaden er oppstått må først skadeomfanget reduseres. I det ligger å raskt fjerne olje og oljeforurensede materialer og inventar.

Under akutt-tiltaket og i de videre sanerings­arbeider må det også fokuseres på sprednings­hindrende tiltak. Spredning av olje­forurens­ning til naboeiendommer, vass­drag og lignende, vil kun­ne medføre betraktelig økning av erstatnings­ansvar og saneringskostnader.

Løpende prøvetaking viktig

For å kunne dokumentere at sane­ringsmetoden er effektiv, kreves det løpende prøvetaking. Riktige prøve­takings­metoder er avgjø­rende for resultatet. Benyttes feil metode kan det gi falske lave konsent­rasjoner og dekke over en utilstrek­kelig saneringsjobb.

Gjenværende olje fare for inneklimaet

Gjenværende olje i hus eller grunn vil, selv i lave konsentrasjoner, kunne påvirke inne­klimaet og med­føre alvorlige helseskader. Slike helseskader kan oppstå både akutt og etter langvarig eksponering for oljedamp.

Våre metoder er sikre

Rambøll benytter kvalitetssikrede prøvetakings­metoder ved prøve­taking av miljø og inneklima. Våre metoder eliminerer bak­grunns­­­verdier fra huset og omgivel­sene, slik at korrekte oljekonsent­rasjo­nene påvises.

I Norge er det foreløpig ikke etablert retningslinjer eller krav til kvaliteten på inneluft i bolighus. Rambøll benytter derfor gjeldende danske godt utprøvde og vel dokumenterte krav.

Rambøll tilbyr profesjonell håndtering av forurensningen

Ved systematisk og effektiv gjennom­føring av oppdraget sørger vi for at skaden, sanerings­kost­na­dene og helserisikoen reduseres til et minimum. Våre dyk­tige og erfarne kjemikere, mikro­biologer, hydrogeologer natur­vitere og jurister har god kunn­skap om saneringsmetoder, kje­miske og biologiske prosesser, gjel­dende lovverk, HMS-krav og prøve­takingsteknikker.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no