Overvåking av vannkvalitet ved veibygging

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Veibygging kan medføre forurensning av grunnvann og overflatevann. Overvåking av vannkvalitet og gjennomføring av tiltak er viktig for å beskytte vannmiljø og biomangfold. Med bred vannfaglig kompetanse kan Rambøll bistå i dette arbeidet.

Organiske og uorganiske miljøgifter som olje, PAH, tungmetaller og vei­salt kan havne i bekker og vann, og dermed forringe kvaliteten både til overflatevann og grunnvann.

Unngå negative helseeffekter

I anleggsperioden kan graving, sprengning og boring påvirke både kapasiteten og kvaliteten til nær­liggende brønner. Opp­sprekking av fjell og dannelse av sprekksoner kan transportere forurenset vann raskt ned til grunnvannet. I de områder grunnvann benyttes som drikke­vann kan forurensningen på denne måten gi negative helse­effekter. I enkelte tilfeller kan også sprekksystemer lukkes og dermed redusere brønn­kapasiteten.

Forurensning kan påvirke dyrelivet

Forurensning som renner ut i vass­­drag kan også ha negativ effekt på dyreliv i vann. Spesielt er den lokale fiskebestanden utsatt, men også andre arter kan være følsomme og påvirkes ved foru­ens­ningsutslipp. I tillegg virker partikkel­innhold i vann, som følge av anleggs­arbeider, negativt inn på fisk og dyreliv. Konstruksjonsmessige for­hold og terrenginngrep som med­fører kryssing av bekker vil også kunne ha vesentlig betydning for dyrelivet både i vann og på elve­bredden.

Krav til overvåking og tiltaksgjennom­føring

På grunn av de negative miljø­konsekvensene veibygging kan medføre, stilles det krav til vei­utbygger om å gjennom­føre over­våking av vannkvaliteten i ned­bør­feltet til anleggsområdet.Over­­våkingen skal foregå både før, under og i etterkant av anleggs­arbei­dene. Nødvendige tiltak for å redu­sere en negativ miljøpåvirkning bør iverksettes på et tidlig stadium.

Vi har kompetansen du trenger

Rambøll har bred vannfaglig kompe­­tanse innen grunnvann, over­­flate­vann, limnologi/fersk­vanns­­­økologi og vann­forurensning.

Dette omfatter et overvåkingsprogram

Rambøll har på oppdrag fra Statens veg­vesen utarbeidet flere over­våkings­program, blant annet for utbygging av E18 på strekningen Sky-Langangen.

Program­mene omfatter:

  • undersøkelser av grunnvanns­kvalitet og brønn­kapasitet i private grunnvanns­brønner
  • overvåking av vannkvalitet i bekke- og overflate­vann i vei­traséens nedbørfelt
  • kartlegging av nærings­grunn­laget for fisk i fiskeførende bekker

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no