Miljøtekniske undersøkelser

Kontakt

Ida Fines

Avdelingsleder
T: +47 986 41 130
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Rambølls kompetanse dekker et bredt spekter innen forurensning og miljø. Vi tilbyr profesjonell kompetanse og knowhow i alle faser av de miljøtekniske undersøkelsene, fra innledende kartlegging og undersøkelse til risikovurdering, modellering av spredning, planlegging og gjennomføringen av de forurensningsreduserende tiltakene. Vi har også det nødvendige tekniske utstyret for å kunne studere og dokumentere forurensning i jord, sedimenter, vann og grunnvann og til å overvåke gjennomføringen av tiltaket.

Miljøkartlegging og -undersøkelser

Før bygging eller graving krever forurensningsforskriften at det vurderes om det er grunn til å tro at det er forurensning på stedet. På bakgrunn av historisk informasjon gir vi kvalifiserte råd om behovet for ytterligere undersøkelser på eiendommen.

Prøvetaking

I vår utstyrspool har vi prøvetakere for sjø, vann, jord og sedimenter som kan dokumentere eventuelle forurensninger. Vi stiller med vårt utstyr og sikrer presis prøvetaking i henhold til gjeldende standarder. Vi leverer til enhver tid analyser til konkurransedyktige priser fra akkrediterte laboratorier. Store leveranser sikrer oss gode samarbeidsavtaler. Vi tolker og vurderer kjemiske og toksikologiske data. Alle våre data fremstilles oversiktlig i tabeller og kart, tilpasset kundens behov.

Modellering av spredning

Resultatene fra undersøkelsene og miljørisikovurderingen gir et bilde av utbredelse og forurensningsfare. Rambøll anvender velprøvde modeller for å skape og simulere spredning av forurensning. Vi legger inn data om geologi, hydrogeologi og kjemikalier i en IT-modell og genererer et bilde av forurensningens styrke og spredning.

Risikovurdering

Når jordforurensning er påvist, må omfanget og de involverte risikoene undersøkes. Vi retter profesjonell oppmerksomhet mot spredning og lekkasje av kjemiske stoffer i grunnen og vurderer risikoen for helse og miljø. Vi gjennomfører risikovurderinger basert på fagkunnskap og spredningsmodeller, hele tiden med hensyn til kundens behov og i henhold til forurensningsmyndighetens krav.

Overvåking

For å kunne si noe om spredning av forurensning ved gjennomføring av et tiltak er det nødvendig å skaffe seg et bilde både av førsituasjonen, eventuell lekkasje under gjennomføring av tiltaket og situasjonen etter gjennomført tiltak. Under oppryddingen i Oslo Havn har vi for eksempel tatt mer 300 prøver for kjemisk analyse. Dette og svært mange andre oppdrag har gitt oss lang erfaring med overvåking både i vann, i grunnvann og i sjø, før, under og etter tiltak.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no