Miljø i tidlig fase

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Er du usikker på eiendommens eller bygningens miljøtilstand? Det er gode grunner for å avklare tilstanden før du starter, det kan gi deg kostnadsbesparende informasjon allerede i planstadiet.

Rambøll har bred, faglig miljøkompetanse. Våre løsninger bygger på den fremste miljøekspertise og vurderes med hensyn til kost/nytte. Vi bistår oppdragsgiver med alt fra problemavklaring til gjennomføring av tiltak. Oppdragene blir gjennomført i tverrfaglige team bestående av blant annet ingeniører, geologer og jurister. Vi har lokale kontorer spredt i hele landet og kunnskap om lokale forhold.

Avdekk behovene

Miljørådgivning i tidlig fase av­dekker eventuelle behov for tiltak inne og ute. Våre miljørådgivere kjenner myndighetenes krav, har erfaring med miljøproblematikk knyttet til ytre miljø og til miljø i bygg, og vet hvilke tiltak som må eller bør iverksettes. Slik sikrer du deg riktige tiltak vurdert med hensyn til kost/nytte og miljø.

Tilfredstill kravene

I følge forurensnings forskriftens kapittel 2, plikter tiltakshaver å vurdere og eventuelt undersøke om grunnen er forurenset før spaden stikkes i jorda. I tillegg sier plan og bygningsloven § 68 at en eiendom bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Videre krever avfallsforskriftens kapittel 15 både utarbeidelse av miljøkartleggingsrapport og avfallsplan før riving og rehabilitering av bygg, og avfallsplan i alle byggeprosjekter. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) ansvarliggjør forhold mellom kjøper og selger ved manglende opplysninger.

Unngå ekstra kostnader

Tenk på miljø tidlig slik at du

 • unngår prosjektstans og forsinkelser
 • innfrir forskriftsfestete krav og slipper pålegg og korte tidsfrister
 • reduserer faren for spredning av miljøfarlige stoffer og faren for skade på miljø, mennesker, dyr og planter
 • sikrer tilslutning i lokalmiljøet og unngår uheldig presseomtale

Miljørådgiving

Generelt gjennom

 • prosjektledelse og koordinering
 • regelverksforståelse og myndighetskontakt
 • konsekvensutredning (Environmental Impact Asessment (EIA))
 • strategisk miljøplanlegging og strategisk miljøvurdering (SIA)
 • kvalitets- og miljørevisjon

Innenfor ytre miljø:

 • Miljøoppfølgingsplan (MOP) ved gjennomføring av tiltak som påvirker ytre miljø.
 • Miljøtekniske undersøkelser av forurenset grunn, sediment, grunnvann, ferskvann og sjø.
 • Geotekniske undersøkelser.
 • Utarbeidelse av risikovurdering, tiltaksplan og graveplan.
 • Jordrensing samt stabilisering og solidifisering av forurensede masser (STSO).
 • Miljø due diligence (EDD).
 • Vannforvaltning og miljøovervåking i grunnvann, vassdrag og sjø.
 • Modellering av grunnvannmagasin, brønnregistrering og miljøvurdering av drikkevannskvalitet.
 • Tanksanering.

I bygg og på byggeplassen:

 • Miljøoppfølging (MOP) ved prosjektering og produksjon av bygninger.
 • Miljøkartlegging ved riving og rehabilitering av bygg.
 • Klimagassregnskap.
 • Etablering og dimensjonering av miljøvennlig grunnvarme.
 • Fuktkontroll og dokumentasjon på byggeplass.
 • Prosjektering av infrastruktur for håndtering av avfall i nye bygninger og utarbeidelse av avfallsplan.
 • Beregning og måling av luftforurensning i bygg.
 • Vurdering av radonrisiko og anbefaling av tiltak.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no