Giftfrie barnehager

Kontakt

Ida Fines

Avdelingsleder
T: +47 986 41 130
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Barn er sårbare for forurensning. Gjennom lek kan de spise og komme i nærkontakt med jord. Det er derfor viktig at barn omgir seg med ren jord i sitt utemiljø. I Rambøll har vi bred faglig miljøkompetanse og kan sikrer trygge forhold med ren jord i barns lekeområder etter gjennomført tiltak.

Det er ønskelig å redusere den eksisterende miljøgiftbelastningen i barnehager og på lekeplasser. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har derfor utarbeidet egne kvalitetskriterier for jord i barnehager, lekeplasser og skoler. Kriteriene er basert på helsevurderinger og tar hensyn til ulike eksponeringsveier. Kriteriene bestemmer konsentrasjonene av de ulike miljøgifter, med nødvendige sikkerhetsmarginer, som vurderes å være trygge for barn.

Viktig å undersøke jord

Veilederen for undersøkelser av jordforurensning i nye og eksisterende barnehager og lekeplasser fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) beskriver hvordan undersøkelser av jordforurensning skal utføres og rapporteres. Jordprøver i barnehager tas hovedsakelig i overflatejord (0-2 cm) da det er denne jorden barn i størst grad blir eksponert for. Ved etablering av nye barnehager og lekearealer er det også viktig å undersøke jorda på de dyp der det er forventet å finne forurensning.

For å unngå miljøgiftene

 Barnehager og lekeplasser har ofte ulike typer jord og sand, både opprinnelig jord på tomten og tilkjørte masser. En undersøkelse vil avklare om det foreligger forurensning i grunnen og om tilkjørte masser er rene. I tillegg er det viktig å forsikre seg om at det ikke blir brukt CCA-impregnert (kobber, krom og arsen) materiale, kreosotimpregnert materiale eller andre giftige stoffer på lekeapparater.

Bidrar til å skape trygge forhold

Ren jord i barnehager og på lekeplasser vil redusere barns miljøgiftbelastning, og dermed sikre helsemessig trygghet i barns lekemiljø. Rambøll utfører feltundersøkelser, kjemiske analyser og rapportering i henhold til gjeldende veiledere som er nødvendige for å finne effektive og gode tiltak.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no