Når er grunnen forurenset?

Kontakt

Ida Fines

Avdelingsleder
T: +47 986 41 130
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

I følge forurensningsforskriftens kapittel 2 skal tiltakshaver ”… vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført”. Myndighetshaver kan til enhver tid stanse et arbeid hvor miljøforholdene ikke er avklart.

Vær på vakt

Grunnen er forurenset når konsentrasjonen av helse- eller miljø­farlige stoffer overstiger norm­verdier for mest følsom arealbruk, om ikke særskilt risikovurdering forteller noe annet.

Søl og lekkasjer etter tidligere virksomhet kan å føre til forurenset jord og grunnvann. Typiske eksempler på virksomheter som kan ha ført til slik forurensning er:

  • bensinstasjon og tankanlegg
  • mekanisk verksted og skipsverft
  • bilverksted
  • galvaniseringsverksted
  • impregneringsverk
  • gammelt deponi eller utfyl­lingssted
  • gammel byggegrunn hvor det er gjennomført gjentatte rivingsarbeider eller rehabilitering
  • jernbane

Grunnen i eldre og sentrale bydeler vil i tillegg kunne være forurenset som følge av trafikk, veistøv og annet søl og spill som har samlet seg opp gjennom tidene. I Oslo vurderer kommunen for eksempel alt innenfor ring 2 som potensiell forurenset grunn!

Øk verdien på eiendommen

Dersom det er forurensning på eiendommen, kan eiendomsverdien heves ved å avklare omfanget av forurensningen og ved gjennomføring av tiltak. En miljøteknisk utredning vil derfor være viktig for eiendomsbesitter, eiendomsutvikler, kjøper/selger eller utbygger. I tillegg er en slik utredning nødvendig for enhver som planlegger grave­arbeid, som har fått pålegg om fjerning av miljøgifter fra egen eiendom, eller som har forårsaket akutt forurensning.

Ett trinn om gangen

I Rambøll gjennomfører vi miljøtekniske undersøkelser og tiltak etter en trinnvis modell i henhold til gjeldende forskrifter og lovverk. Den trinnvise modellen sikrer en helhetlig vurdering, forutsig­barhet og legger stor vekt på vurdering av kost/nytte ved tiltaksgjennomføring.

Kostnadseffektiv gjennomføring

Vi har lang erfaring, bred kompetanse og gjennomfører opp­drag i tverrfaglige team bestående av blant annet ingeniører, geologer og jurister. Våre løsninger er innovative og kostnadseffektive.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no