Biologisk behandling

Kontakt

Ida Fines

Avdelingsleder
T: +47 986 41 130
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Grunnundersøkelser avdekker ofte forurensninger som krever tiltak. Ut fra miljøhensyn og kost-nyttevurderinger kan biologisk behandling og gjenvinning av massene i mange tilfeller være svært gunstig.

Behov for jordrensing

Rambøll gjennomfører kartlegging av alle typer forurensning i jord og vann. I mange tilfeller avdekkes det forurensningsnivåer som tilsier at det vil være behov for å gjennomføre ulike tiltak før områdene kan utvikles videre. Tradisjonelle tiltak som oppgraving og deponering i spesialdeponi har vært vanlig i mange år. I flere deponier har det blitt lagt store mengder masser som kunne vært behandlet ved nedbryting og fjerning av forurensninger.

Biologisk behandling

Rambøll har gjennomført flere prosjekter med biologisk behandling av forurensede masser. I samarbeid med en østerriksk leverandør av remedieringsprodukter har Rambøll utviklet spesialtilpassede væsker som består av mikroorganismer, inerte partikler og næringsstoffer. De inerte partiklene er keramiske partikler som fungerer som katalysatorer og driver nedbrytingsprosessen framover.

Miljøgifter

En lang rekke forurensninger, miljøgifter og andre problemstoffer som PAH, PCB, TBT, BTEX, VOC, H2S, fenoler, pesticider og oljehydrokarboner generelt kan behandles med denne metoden. Et nytt produkt i serien er nå utviklet for nedbrytning av glykol ved 4°C.

Metode

Masser kan behandles ved injeksjon av væske i grunnen (in-situ). Eventuelt kan massene graves opp og behandles på stedet eller på eksternt område (ex-situ). Nivåer av miljøgifter måles ved hjelp av kjemiske analyser før behandling starter. Etter at væsken er tilsatt vil massene bli prøvetatt etter et på forhånd definert program. Utviklingen vil dermed følges nøye under hele nedbrytingsprosessen. Målet med behandlingen er at massene skal kunne benyttes til hensiktsmessige formål framfor deponering i spesialdeponi.

Kostnader

Kostnad for biologisk behandling vil avhenge av typer og nivåer av forurensing i massene, og hvor store mengder masser som skal behandles. Erfaringer fra ulike prosjekter viser at metoden er konkurransedyktig i forhold til deponering i godkjente deponier.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no