Forurenset jord og grunnvann

Rambøll har ledende ekspertise på undersøkelser og håndtering av miljøgifter i jord og grunnvann. Vi kartlegger forurensingsnivå og risikoene som følger med eventuelle miljøgifter, og kommer med tiltak til forbedring der det trengs.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen forurenset jord og grunnvann:

Ida Fines

Avdelingsleder
T: +47 986 41 130
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Forurenset jord og vann utgjør alvorlige miljøproblemer, og stadig strengere krav fra myndighetene berører både byggeprosjekter, industritomter, tankanlegg og eiendom. Våre eksperter undersøker miljøtilstanden i jord og grunnvann, og finner frem til årsaken til forurensingen. Deretter utfører vi tiltakene som må til for å hindre at miljøgiftene sprer seg.

Dette kan vi hjelpe deg med
Rambølls ekspertteam kan bistå med miljøtekniske grunnundersøkelser, RIGm, risikovurderinger, målinger, analyser, tiltaksplaner og sluttrapporter. Våre fageksperter har også ledende kompetanse på å undersøke områder med alunskifer, utforme nye løsninger for deponi, og overvåke eksiterende deponier. Vi har spesialkompetanse på håndtering og sanering av oljetanker, og lang erfaring med akuttforurensing, grunnforurensing, miljøgifter som PFOS og PFAS, massehåndtering, vannovervåkning, miljøbrønner og grunnvannsbrønner.

Kjenner alle lover og regler
Våre eksperter kan håndtere kontakten med myndighetene i alle faser av prosjektet, og vi har god kjennskap til relevant lover og myndighetskrav, som vanndirektivet. Vi kan bistå med igangsettingstillatelser (IG) og graveplaner, og være ansvarlig søker i byggesaker.

Prosjekter

Martodden – miljørådgiving

I Nordviken på Martodden skal tidligere industriområde og jordbruksområde transformeres til boliger, barnehage og grøntområder. Hamar kommune har som forurensningsmyndighet et sterkt fokus på kartlegging og opprydding i forurenset grunn. Rambøll har bistått med dette viktige arbeidet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites