Bærekraft

Tap av biomangfold, økt press på jordens ressurser og klimakriser er eksempler på de globale utfordringene vi står overfor i dag. I Rambøll har vi en holistisk tilnærming til disse utfordringene, som er basert på systemtenkning, naturvitenskap, ingeniørkunnskap og økonomi. Vår evne til å se helheten stammer fra mange års erfaring med arbeid på tvers av fagfelt. Med denne erfaringen hjelper vi våre kunder til å skape bærekraftige løsninger.

For More Information:

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Ta klimagrep

Har din bedrift behov for bistand? Vi kan hjelpe med å definere målbare og konkrete tiltak knyttet til de klimautfordringene vi står overfor. Innledningsvis kan vi bistå med å identifisere og kvantifisere bedriftens klimafotavtrykk. Ved å benytte vår tverrfaglige kompetanse med vår brede sektorinnsikt, kan vi lage konkrete handlingsplaner og hjelpe til med å prioritere og iverksette effektive og langsiktige løsninger. Våre spesialister har kompetanse innenfor klimagassutslipp-, produkt – og materialvalg og produksjonsprosesser, samt miljøutfordringer knyttet il industri, byer og infrastruktur. Våre tjenester innenfor klima dekker blant annet klimagassregnskap, vurderinger av GHG-protokollens punkt 1-3, dataanalyser, risikovurderinger, rapportering og verifisering, samt utvikling av klimastrategier.

 

Environmental, Social and Governance (ESG)

ESG står for «Environmental, Social and Governance»; altså et selskaps miljømessige og sosiale forhold, og styringsstruktur. Et selskaps ESG sier i hvilken grad selskapet innfrir forventninger om åpenhet, klima- og miljøpåvirkning, transparente sosiale forhold i tillegg til hvordan driften samsvarer med relevante krav. De tre ESG-elementene til sammen, sier noe om hvor bærekraftig et selskap er. Med en god ESG har du et godt styringsverktøy, et grunnlag for innovasjon og forbedring, og en dokumentasjon som tiltrekke deg kunder og investorer. 

I Rambøll støtter vi oss på bærekraftstandarder (SASB-standarder) og EU-Taksonomien utviklet for individuelle sektorer, når vi gjennomfører screening og vurdering av virksomhetens ESG. Vi utarbeider en detaljert oversikt over selskapets miljømessige og sosiale forhold i tillegg til en beskrivelse av styringsstruktur. Oversikten og beskrivelsen danner grunnlag for vurderingen av hvor bærekraftig virksomheten er. Vi beskriver også mulige forbedringstiltak. Med Rambølls hjelp får du et sentralt bidrag som du kan benytte både for å styrke selskapets risikostyring og for å gjøre virksomhetens aktiviteter mer bærekraftig. 

Rambøll har flere tiårs internasjonal erfaring med å bistå kunder med ESG og for å synliggjøre utfordringer og muligheter tilknyttet bærekraft. Vi kombinerer strategiske og faglig dyktige spesialister og levere solide og tverrfaglige vurderinger etter kundens ønske og behov.  

 

Les mer om Rambølls ESG-tjenester her.

The ESG journey

Virksomhetenes eget miljøfotavtrykk

Bærekraft handler ikke bare om planlegging og rapportering, men også om prosessen med å omstille selve virksomheten og virksomhetens produkter og tjenester mot FNs bærekraftsmål. 

I Rambøll jobber vi kontinuerlig med å forbedre og tenke nytt rundt bærekraftig design, konstruksjon, innkjøp og prosjektledelse. Vi hjelper og veileder selskaper gjennom det grønne skiftet og overgangen til et nullutslipp samfunn. Når vi skaper bærekraftige løsninger innenfor sektorer som infrastruktur og byutvikling, bygninger, industri, energi og ressursutnyttelse, legger vi alltid vekt på tiltak som gir størst rom for forbedring og vurderer tiltak ut fra et kost-nytte perspektiv.  

 

Miljømerking, varedeklarasjoner og produktsikkerhet

Som industribedrift, produsent og produktutviklere, stilles det krav til at man kan dokumentere gjennomføring av sine bærekraftstiltak. Dokumentasjon vil etterspørres av blant annet myndigheter, finansinstitusjoner og aksjonærer. Det er derfor viktig å kunne måle fremskritt og kunne dokumentere måloppnåelse. Dette krever at man bruker riktige måleverktøy, slik at man med trygghet kan kommunisere forbedringer på en riktig og ansvarlig måte.

Rambølls produktspesialister gir råd til våre kunder innenfor alle faser av produktutvikling slik at man oppfyller gjeldende krav til dokumentasjon. Vi arbeider i designteam i de innledende fasene og gjennomfører en sluttevaluering av produktet etter lansering. Vi kan også gjennomføre vurdering av miljøpåvirkning, vurdere prinsipper for bærekraftige kjemikalier og gi råd innenfor alle aspekter av produktsikkerhet. Rambøll bidrar også med å vurdere graden av sirkularitet, ombruksmuligheter og miljøprofil ut fra prinsippene for sirkulær økonomi og livsløpsvurderinger (LCA).

Bærekraftige innkjøp

Til tross for mye oppmerksomhet rundt innkjøp av bærekraftige produkter og tjenester, kan det være vanskelig å vurdere hvilken leverandør som faktisk er best sett ut fra et bærekraftperspektiv. En innkjøpskjed eller leverandør kan påvirkes av et konstant skiftende marked, relasjoner og bærekraftrisiko.

Vi hjelper våre kunder med disse komplekse forholdene, og skaper et grunnlag for å lykkes med bærekraftige anskaffelser. Vi bistår med å avgrense, kartlegge og vurdere et produkts eller tjenestes påvirkning på verdikjeden, samt at vi utvikler og benytter levende verktøy som kan forbedre prosesser. Vi gir også råd knyttet til miljø-varedeklarasjoner (EPDer) og andre ordninger for miljømerking. At bærekraft hensyntas ved innkjøp, er av avgjørende betydning for kvaliteten på en innkjøpskjede. Våre eksperter hjelper til med å lage strategier for bærekraftige innkjøp og sette klare visjoner og målbare mål for innkjøpspolitikk. Vi kan også bistå med utvikling av innkjøpskriterier, spesifikasjoner og krav i tilbud og kontrakter.

 

Verdi av naturen, biologisk mangfold og økosystemtjenester

I Rambøll ser vi naturens verdi i sammenheng med andre verdier i samfunnet. Med dette helhetlige perspektivet kan vi skape de mest bærekraftige løsningene. Vi kan ta bedre forretningsbeslutninger, skape mer langsiktig verdiskapning og forbedre risikoledelsen, samt oppnå konkurransefortrinn, og balansert og sammenlignbar rapportering. Vi har utviklet innovative metoder for å vurdere de sosiale, miljømessige og økonomiske verdier som mennesker oppnår gjennom bruk av naturen. Våre anerkjente eksperter arbeider nasjonalt og internasjonalt med rådgivning knyttet til naturens verdi og hjelper til med å utvikle strategier som ivaretar naturverdiene våre. 

 

Sirkulær økonomi

Omstillingen til en sirkulær økonomi vil kreve at vi endrer måten vi produserer og forbruker varer og tjenester. Sirkulær økonomi handler om å minimere ressursbruk, og om å se de miljømessige konsekvensene av vår produksjon og vårt forbruk. I Rambøll er vi opptatt av å skape nye produksjons – og forbruksmønster, hvor beskyttelse av miljø og økonomisk fremgang ikke er motsetninger. Vi tar utgangspunkt i hver enkelt bedrift, og gjennom en spesialtilpasset prosess støtter vi virksomheten i overgangen til en mer sirkulær økonomi. Dette gjør vi basert på vitenskapelig forankret rådgivning, ingeniørkunnskap og gjennomførbare løsninger. Vi ser vitenskap, økonomi og ingeniørvitenskap i et helhetlig perspektiv, og tilbyr rådgivning innenfor innovasjon i design og forretningsmodeller. På denne måten kan vi hjelpe våre kunder å nå sitt mål om å bli en sirkulær økonomisk virksomhet. 

 

Bærekraftstrategi og metodikk

Argumentene for å endre måten vi driver forretning på i dag er sterke og vanskelige å ignorere. Der bærekraft tidligere kun var en bisetning eller et initiativ på sidelinjen, bør bærekraft nå være en integrert del av en bedrifts kjernevirksomhet. Vi hjelper våre kunder fra tidlig utviklingsfase til implementering av en ferdig bærekraftstrategi. Vår tilnærming handler om å skape en felles visjon, om å handle og prestere, og om å sette målbare og relevante mål. Fra å fastslå hvor bedriften er i dag, til å skape felles mål for realistiske løsninger, vår utviklingsprosess handler om å skape nødvending endring på tvers av organisasjonen. 

 

 

Learn More

Sustainable Textiles & Fashion


Download

Survey Managing Sustainability


Download

Corporate Sustainability eBrochure


Download

Product Safety & Stewardship eBrochure


Download

Environmental, Social & Governance brochure


Download

The United Nations Sustainable Development Goals brochure


Download

Healthy Cities brochure


Download

Urban Nature brochure


Download

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites