Strategisk Bærekraftsrådgivning

Vi har siden 1945 bistått organisasjoner med å påvirke samfunnet positivt. Nå er bærekraft det felles språket for alle organisasjoner; drevet av Paris-avtalen, EUs Grønne Giv, nasjonale ambisjoner og en økende etterspørsel fra forbrukerne. Likevel, kommer bærekraft med sitt eget sett med utfordringer ettersom selskaper, byer og myndigheter må være banebrytende og innovative

Kontakt

Annabelle Lefébure-Henriksen

Head of Strategic Sustainability Consulting
T: +47 944 25 980

Ane Hallan Kløvrud

Manager
T: +47 901 04 171

Vi i Rambøll har lang og bred erfaring med å veilede våre kunder i både offentlig og privat sektor for å sikre en bærekraftig omstilling. Vårt arbeid underbygges av ledende teknisk ekspertise gjennom Rambølls 17 000 ingeniører, forskere, økonomer og jurister globalt. Denne kollektive styrken gjør at vi kan støtte våre kunder i hele bærekraftsreisen, fra policy- og strategiutforming til implementering og oppfølging av innsats.

Det gjør at vi skaper konkrete resultater for mennesker og miljø, som utslippsreduksjon, energibesparelse og håndtering av risiko i leverandørkjede - samtidig som resultatene også gir økonomisk verdi for våre kunder, eller andre typer fordeler fra bærekraftig endring.

Forståelse av spesifikke behov

Kundene våre er både store og små organisasjoner og vår erfaring fra næringslivet og spesialisering i offentlig forvaltning bidrar til forståelse av deres konkrete behov. Kundene våre er primært innen bygg og eiendom, transport, prosessindustri og energi – men vi hjelper også virksomheter i, blant annet, mat- og retailbransjen med deres bærekraftsarbeid. God involvering og et tett samarbeid med våre kunder i prosessene ser vi på som avgjørende for å oppnå resultater og langsiktige effekter.

Tjenester vi tilbyr er, blant annet:

Bærekraftstrategi, og strategisk rådgivning 

Å utforme en tydelig bærekraftstrategi legger grunnlaget for god prioritering og gjennomføring – og resultater og effekter av innsats. En god strategi gjør det samtidig lettere for organisasjoner å signalisere prestasjon og strategiske prioriteringer ovenfor interessenter. Rambøll har lang erfaring med ulike metoder knyttet til strategiutvikling for vellykket bærekraftsarbeid. Vi bistår blant annet kundene våre med bærekraft/ESG-strategier, arbeid med SWOT- og GAP-analyser og benchmarking. Prosessfasilitering og kompetanse innen involveringsmetoder er viktig i våre oppdrag.

Åpenhetsloven, sosial bærekraft og menneskerettigheter

Rambøll har lang erfaring med arbeid med menneskerettigheter og sosiale forhold, og bistår kunder med utvikling av policyer og strategier, etterlevelse av for eksempel Åpenhetsloven og EU-taksonomiens minimum safeguards, og «access to remedy»-rådgivning. Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 har som formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i tråd med OECDs retningslinjer. Organisasjoner som omfattes av loven er pliktet til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger både i egen virksomhet og i virksomhetens forretningsforbindelser og i leverandørkjeden.

Å utvikle systematisk arbeid med hvordan man identifiserer og integrerer menneskerettigheter i hele selskapets leverandørkjede er grunnleggende for all drift, og er også en viktig del av bærekraftstrategien og blant annet EU-taksonomien. Dette fører også til muligheter som blant annet, å redusere risiko og øke investeringsmulighetene.

EUs taksonomi

I et langsiktig perspektiv må bærekraftsspørsmål knyttes tydeligere til økonomiske parametere for å skape verdi og drive forretningsutvikling, noe EU kontinuerlig jobber med. EU-taksonomien pålegger finansielle og ikke-finansielle selskaper å opplyse om sin bærekraftsprestasjon innen seks miljømål. Rapportering i henhold til EU-taksonomien kommer med en rekke utfordringer, men også muligheter knyttet til å styrke merkevarens omdømme, samt å sikre finans.

I Rambøll kombinerer vi teknisk ekspertise med strategisk bærekraftsrådgivning for å støtte våre kunder i hele deres taksonomi-reise, fra vurdering av kvalifiserte aktiviteter, teknisk screening og gjennomgang av minimum safeguards, til rapportering og videre rådgivning for forbedring av resultater.

Vesentlighetsanalyser og interessenthåndtering

Rambøll bistår i gjennomføring av vesentlighetsanalyser, ofte i forbindelse med strategiarbeid, for å sikre prioritering av de riktige problemstillingene for selskapet. I slike oppdrag gjennomføres ofte risiko- og mulighetsstudier, markedsstudier, kartlegging av regulatorisk og politisk landskap, benchmark mot konkurrenter, og interessenthåndtering. Involvering av interne og eksterne interessenter (f.eks. ansatte, kunder, myndigheter, fageksperter, samarbeidspartnere) bidrar til forståelse for krav og forventninger som treffer organisasjonen fremover og hvilke bærekraftspørsmål som organisasjonen bør sette søkelys på.

Bærekraftsrapportering

Det finnes flere regnskapsrammeverk som organisasjoner velger å rapportere etter, som har som formål å sikre at virksomheter følger en strukturert prosess på bærekraftsrapportering, og samtidig tydeliggjør hvilken informasjon selskaper skal rapportere på. Det kan være vanskelig å navigere i de ulike regel- og rammeverkene, standardene og begrepene.

Rambøll har god oversikt over gjeldende krav og standarder og bistår kunder i rådgivning av hvilke rammeverk selskaper bør benytte i dag og fremover. Våre rapporteringseksperter tilbyr opplæring og fasilitering av workshops, og støtte i prosess for å sikre data mv. og utforming av bærekraftsrapporter.

Eksempler på regnskapsrammeverk Rambøll har lang erfaring med er:

  • Finansiell rapportering: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Ikke-finansiell rapportering: Non-financial Reporting Directive (NSRD) og den fremtidige Corporate Sustainbility Reporting Directive (CSRD) 
  • Klimadata: GHG-protokollen 
  • ESG-rapportering: GRI-standardene og SASB-standardene

Sirkulærøkonomi

Overgangen til en sirkulær økonomi vil transformere måten vi produserer og forbruker varer og tjenester på, ved å minimere ressurs-, og energibruk, miljøpåvirkning og avfallsgenerering, samtidig som det muliggjør økonomisk velstand innenfor planetariske grenser. Rambøll bistår kunder med, blant annet, sirkulærinnovasjon, strategiarbeid, metrikkutvikling og policy og lovverk for å sikre denne overgangen.

Bærekraftig innkjøp og leverandørutvikling

Å få kunnskap om egen leverandørkjede er av stor betydning for bærekraftsarbeid og risikostyring. Det er viktig å ha forståelse for hvordan dine leverandører jobber med for eksempel menneskerettigheter og arbeidsmiljø, og andre bærekraftsområder, for igjen å kunne stille relevante krav til leverandører og sikre etterlevelse av disse ved hjelp av ulik dokumentasjon.

Rambøll bistår kunder med, blant annet, utforming og oppfølging av Code of Conduct og andre relevante verktøy, og i gjennomføringen av endringsprosesser i organisasjonen.

Foresight: Drivkraftsanalyser og scenarioplanlegging

Rambøll har lang erfaring med å gjennomføre drivkraftsanalyser og scenarioutviklingsprosesser som gir grunnlag for helhetlige og langsiktige strategiske beslutninger. Vi anvender strukturerte prosesser og metodikk fra Oxford Scenarios Programme kombinert med god prosessfasilitering. Dette gir verdi i policy og strategier for bærekraft.

Drivkrefter er utviklingstrekk i samfunnet som påvirker oss og våre omgivelser, men som vi nødvendigvis ikke kan påvirke selv. Analyse av drivkrefter legger grunnlaget for utvikling av fremtidsscenarier og på bærekraftsområdet kan disse være både politiske, juridiske, økonomiske, teknologiske, sosiale eller miljømessige.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites