Scenarioutvikling

Kontakt

Hege Hellvik (permisjon)

Manager
T: +47 90103825
Tradisjonelle prognoser kommer ofte til kort i komplekse og turbulente omgivelser. Vi hjelper organisasjoner og bedrifter å forutse fremtiden ved å utvikle alternative bilder av hvordan fremtiden kan se ut om 5, 10 eller 35 år.

 

En rekke drivkrefter - teknologiske, økonomiske, miljømessige, politiske og sosiale - vil endre din organisasjon. Følgelig kan viktige muligheter og alvorlige trusler bli oversett, og selskapets levedyktighet trues. Med scenarioutvikling vil du være bedre forberedt til å oppdage »early warnings, agere raskt og navigere i riktig retning.

Innen scenarioutvikling hjelper vi med å:

  • Sjekke eksisterende strategier og planer (stresstesting)
  • Kartlegge/revurdere tilgjengelige alternativer
  • Finne/utvikle nye muligheter
  • Støtte innovasjon og fornying av strategiske samtaler
  • Søke enighet og støtte for beslutninger

Scenarioutvikling: Se forbi det åpenbare

Turbulente tider krever ledere som vet hvordan å håndtere usikkerhet og som er i stand til å ta de riktige beslutninger i dag. Gjennom systematisk bruk av scenarier er det mulig å ligge i forkant.

Scenarier hjelper oss til å se forbi det åpenbare: Hvordan vil endringer påvirker vår virksomhet? Hvordan kan vi tilpasse oss nye forhold? Hvordan kan vi jobbe sammen med andre for å styrke vår sektor eller vår bransje?

Høyt engasjement som grunnlaget for endring

Mange års erfaring har lært oss at scenarioutvikling er ikke et typisk ekspertoppdrag. Vi hjelper våre kunder å koble sammen deres omfattende kunnskapsbase sammen med vår ekspertise. Involvering av ledere og ansatte fra hele organisasjonen i workshops og gjennom intervjuer skaper aksept for veivalg og endringer.

Å utvikle scenarioer er ikke nok. Scenariene ofte en del av en strategisk endringsprosess.

Ved å arbeide med scenarioutvikling vil du:

  • Utfordre dine vante rammer, få testet dine antagelser og hypoteser om fremtiden
  • Være bedre forberedt til å ta gode strategiske beslutninger
  • Være i en bedre posisjon til å se signaler tidlig og handle deretter
  • Forbedre din evne til å håndtere usikkerhet - og uenighet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no