Evaluering av programmer og policy

Kontakt

Kristian Dyrkorn

Business Manager
T: +47 945 21 805
Bedre kunnskap gir bedre beslutninger. Ved å kombinere de høyeste evalueringsstandardene med unik sektorforståelse, dokumenterer vi effektene av programmer og policy, og snur evidens til handlingsrettede råd og anbefalinger.
Hvordan kan vi som samfunn sikre gode velferdstjenester til sårbare barn og unge? Hvordan kan vi styrke elevers skoleresultater? Og hvordan kan vi hjelpe arbeidsløse tilbake til arbeidslivet?

Hvert år investeres det milliarder i tiltak for å forbedre samfunnet. Ressursene er begrenset og beslutningstakere kan ikke basere seg på anekdotisk kunnskap. For å få valuta for pengene trengs håndfaste bevis på at politiske tiltak faktisk virker. Som konsulent for et bærekraftig samfunn er Rambølls ambisjon å frembringe best mulig kunnskap slik at politikerne kan ta de rette avgjørelsene.

Våre tjenester innenfor evaluering av programmer og policy inkluderer følgende:
  • Programevalueringer
  • Evaluering av effekter og virkninger
  • Prosessevalueringer
  • Implementeringsevalueringer
  • Randomiserte kontrollerte studier (RCT-er)

Evidensbasert policyutforming

Vår tilnærming er basert på en sterk akademisk tradisjon. Vi benytter oppdatert forskning, fersk empiri og analyse for å garantere at våre evalueringer er basert på solid og relevant kunnskap. Vi kombinerer analytisk styrke med spesialisert sektorkunnskap på velferdsområdet, herunder sosiale tjenester, utdanning, sysselsetting og integrering. Vår grundige forståelse og kunnskap gjør at vi har et bedre grunnlag for å intervjue utsatte grupper, og vi kan legge fundamentet for evidensbasert policyutforming.

Vår rådgivingskompetanse gjør at vi raskt snur kunnskap til handling. Slik sikrer vi at politikere, offentlige ledere og profesjonelle utøvere bruker de beste metodene for å skape størst mulig effekt for innbyggerne. For eksempel har vi dokumentert hvordan nasjonale tester spiller en avgjørende rolle i styrkingen av evalueringskultur i skolen, og vi har identifisert forebyggende tiltak knyttet til skole, familier og rus for å redusere ungdomskriminalitet.

Etablert leder på feltet

Med mer enn 150 evalueringskonsulenter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Belgia er vi et av Europas ledende konsulentfirmaer innen evaluering. Hver konsulent går gjennom et intensivt opplæringsprogram i vårt eget evalueringsselskap, og siden år 2000 har vi gitt ut flere artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Vi deler vår kunnskap i de mest anerkjente evalueringsfora i Europa og på verdensbasis og vår innovative tilnærming til RCT-er har fått internasjonal oppmerksomhet

Våre kunder inkluderer departementer, direktorater, kommuner og Europakommisjonen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no