Konseptstudier

Olje og gassindustriens høye risikoprofil krever at eiere og operatører velger riktig strategi for å sikre avkastning på investeringene. Konseptstudier undersøker juridiske, tekniske, økonomiske og i noen tilfeller miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av ulike løsninger.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Kvalifisert kompetanse til å vurdere prosjektets levedyktighet

Rambølls omfattende erfaring med modifisering av olje- og gassanlegg har gjort oss til eksperter innen gjennomføring av konseptstudier for både brownfield- og greenfield-prosjekter.

Konseptstudiene våre er basert på beregnede produksjonsrater og lagerbeholdning. Konseptstudiene gjør rede for prosessimuleringer, strømningssikring og skadeforebyggende strategier, inkludert valg av materialer. Vi bistår også med kostnadsberegninger for livsløp, vekt- og kostnadsestimering og forretningsberegninger.

Konseptstudier med fokus på funksjonalitet

Rambølls spesialister fokuserer på å designe løsninger som er enkle å bygge, drifte og vedlikeholde. Vi gir råd om mønsterpraksis og løsninger som optimerer driften, reduserer kostnader og risiko, samtidig som nede-tiden holdes til et minimum.

HMS og overholdelse av regelverk

Konseptstudiene våre vurderer også helse, miljø og sikkerhet (HMS), og vi tilbyr risikovurderinger og miljøkontroller for å beskytte mennesker og miljø. Videre identifiserer vi lov- og miljøkrav og utarbeider miljøprogrammer som omfatter alle nødvendige skritt for å oppnå godkjennelser og tillatelser.

Med et verdensomspennende nettverk har Rambøll inngående kjennskap til nasjonale standarder, regelverk og myndighetskrav, hvilket gjør oss i stand til å opptre som sertifisert verifikasjonsagent, teknisk autoritet og tredjeparts verifikasjonspartner.

Tjenestene våre innen konseptstudier dekker:

  • Økonomiske mulighetsstudier
  • Kostnads- og vektestimering
  • Tekniske mulighetsstudier
  • Prosessteknologi og HMS
  • Konseptbestemmelse

 

Projects

Snorrefeltet

Konseptstudie for en ny brønnhodeplattform i Snorre-feltet

Snorre-feltet i den norske delen av Nordsjøen videreutvikles og det lages to nye alternative løsninger for en ny brønnhodeplattform. Rambøll ble utnevnt til å gi konseptuelle anbefalinger for anlegget.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites