FEED

Front End Engineering Design (FEED)-studier får konseptet fra idé til en levedyktig løsning som er enkel å gjennomføre og drive. Den primære hensikten med FEED-studier er å levere en kostnadsvurdering som gjør det mulig å ta den endelige investeringsbeslutningen. Dessuten gir FEED-studier grunnlag for EPC (engineering, procurement and construction) eller detaljprosjektering for anbud og kontrakt.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Våre FEED-studier omfatter hele prosjektets livssyklus

I FEED-studier tar Rambølls spesialister hensyn til hele prosjektets livssyklusbehov, slik at vi kan presentere robuste løsninger som skaper verdi fra idriftsettelse til avvikling.

Vi tar sikte på å designe løsninger som er enkle å utføre, installere, drifte og vedlikeholde. FEED-studiene våre er derfor rettet mot å ta riktige drifts- og materialvalg, redusere kostnader og risiko, samtidig som nedetiden holdes til et minimum.

Leveranse i FEED-fasen

Våre kostnadsberegninger for FEED ledsages av en rekke leveranser som underbygger beregningene og tjener som et grunnlag for anskaffelse av varer med lange ledetider. Ved behov kan FEED-studien også ta miljømessige eller regulatoriske forhold med i beregningen.

HMS og overholdelse av regelverk

Våre konseptstudier vurderer også helse, miljø og sikkerhet (HMS), og vi tilbyr risikovurderinger og miljøkontroller for å beskytte mennesker og miljø. Videre identifiserer vi lov- og miljøkrav og utarbeider miljøprogrammer som omfatter alle nødvendige skritt for godkjennelser og tillatelser.

Med et verdensomspennende nettverk har Rambøll god kjennskap til nasjonale standarder, regelverk og myndighetskrav, som gjør oss i stand til å opptre som sertifisert verifikasjonsagent, teknisk autoritet og tredjeparts verifikasjonspartner.

Våre tjenester innen FEED dekker:

  • Kostnads- og vektestimering
  • Retningslinjer for sikkerhet- og kontrollsystemer
  • Utstyrsdimensjonering og spesifikasjoner for verktøy
  • Materialelister (MTO-er) og spesifikasjoner av varer med lange ledetider
  • Installeringsprosedyrer
  • Utarbeidelse av EPC-materialer
  • Designverifikasjon 

Prosjekter

The world largest pipelay vessel will install the record breaking 36" Polarled pipeline

Polarled: Banebrytende undersjøiske rørledninger krysser polarsirkelen

Prosjektet, som er ledet av Statoil, innebærer installasjon av rørledninger på havdyp helt ned til 1265 meter, noe som setter verdensrekord for dypvannsinstallasjon av 36-tommers rørledninger. Rørledningene vil bli lagt på et svært ujevnt terreng, hvor gamle isfjell har erodert havbunnen, noe som gir frie spenn på opp til 200 meter. Rørledninger vil bli installert tomme på havbunnen og fylt kort tid etter.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites