Biomasse

Biomasse er en innovativ og kostnadseffektiv fornybar energikilde og energiløsning som brukes til å produsere en betydelig og økende andel av energien som benyttes i det moderne samfunn. Rambøll har god kompetanse på dette området.

Biomasse kan bli brukt til å generere karbonnøytral bioenergi i form av biogass, varme, elektrisitet eller CHP (Combined Heat and Power). Biomasse omfatter mange ulike materialer. Alt fra fast- og flytende bioavfall både fra landbruket og fra industri, trebriketter og avfall fra vannrensingsanlegg til alger og plantevekster kan benyttes. Typen biomasse som anvendes avhenger av tilgjengelighet, pris og størrelsen på det aktuelle bioenergianlegget.

Fra biomasse til fornybar energi

Det finnes et stort antall teknologiske løsninger tilgjengelig som nyttiggjør seg av biomasse som en fornybar energikilde. Den mest kjente og brukte løsningen er termisk konvertering av biomasse. Bioenergien genereres her på en bærekraftig og miljøvennlig måte i effektive forbrenningsanlegg. Biomassen kan også bli konvertert til energi ved å bruke biokjemiske reaksjoner. Les mer om biogass.

Skaper effektive bioenergianlegg

Rambøll har gjennomført mange effektive bioenergiprosjekter der biomassebaserte materialer har blitt tatt i bruk. Noen av de resulterende anleggene er i stand til å nå en total energieffektivitet på mer enn 100 prosent. Vi drar stor nytte fra vår erfaring med avfallsforbrenningsanlegg, som behandler det vanskeligste brenslet av dem alle – avfall – på en miljømessig akseptabel måte. 

Bioenergianlegg er ofte tilkoblet fjernvarmesystemer. Rambøll anses å være et av verdens ledende konsulentselskaper på fjernvarme.

Konsulenttjenester innen biomasse

Våre tjenester dekker alle aspekter ved prosjektet og inkluderer:

 • prosjektplanlegging
 • mulighetsstudier
 • risikoanalyser
 • konseptdesign og anleggsutforming
 • detaljert design
 • utarbeidelse av anbudsdokumenter
 • innkjøpsledelse
 • tilbudsevaluering og kontraktsforhandlinger
 • prosjekt- og kontraktstyring
 • tilsyn under bygging og igangkjøring 
 • prosjektoppfølging

Prosjekter

Biomasse

Akershus Fjernvarme AS

Et av verdens mest effektive biomasseanlegg ligger i Lillestrøm utenfor Oslo. Rambøll har bistått Akershus Fjernvarme med planlegging og anskaffelse av dette imponerende anlegget.

Biopellets for CO2-nøytral varme i Frederiksværk

Med installeringen av en ny brenselkjel har Rambøll bidratt til at varmeforsyningen i Fredriksværk har blitt CO2-nøytral.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites