Biogass

Biogass er en fornybar energikilde som kan anvendes på mange ulike måter. Rambøll har god erfaring i å veilede kunder innenfor alle de forskjellige metodene. Vi gir også rådgiving på utviklingen av gass-systemer for biometan.

Biogass kan benyttes i kjeler for varmeproduksjon, eller i CHP- kraftverk (Combined Heat and Power) for produksjon av både elektrisitet og varme. Gassen kan også oppgraderes til biometan, som kan benyttes direkte i gass-systemer. Gassen kan også brukes som biodrivstoff. Samtidig bidrar biogass produsert fra nedbrytbart biologisk materiale til reduserte klimautslipp.

Oppgradering av biogass

Energien i biogass ligger i metanet. Andelen metan i biogassen kan økes ved å fjerne de andre bestanddelene, som karbondioksid, hydrogensulfid, vanndamp og andre små partikler, gjerne slik at bestanddelen av metan er opp mot 98 prosent eller mer. I denne formen er biogassen egnet til bruk som for eksempel biodrivstoff.

Rambøll har gitt råd til et stort antall kunder på biogassoppgraderinger der resultatet er et fornybart brensel av høy grad, med risikoen for korrosjonsskader og mekanisk slitasje minimert.

Det finnes mange metoder for CO2-fjerning tilgjengelig som kontinuerlig blir utviklet og forbedret. Det er viktig å velge den mest passende teknologien for oppgaven man står ovenfor, basert på parametere spesifisert for det relevante kraftverket.

Biogass som drivstoff

Biometan kan komprimeres eller gjøres flytende til henholdsvis CBG (Compressed Bio Gas) eller LBG (Liquified Bio Gas), som deretter kan anvendes som drivstoff. Naturgass anvendt som drivstoff kan kutte CO2-utslippene med 20-30 prosent. Ved å anvende biometan kan 100 prosent reduksjon i drivhusgasser oppnås sammenlignet med andre energikilder. Kjøretøy som går på biodrivstoff har også lavere utslipp av helseskadelige partikler som NOx og SOx, og er i tillegg kjent for å være mer stillegående enn motorer drevet av fossile brensler.

Rambøll har vært involvert i planleggingsfase, design og inspeksjon hos et betydelig antall drivstoffprodusenter.

Biogass fra organisk avfall til varme og elektrisitet

En by med et innbyggertall på en million har et potensial til å generere 17,3 millioner Nm3 råbiogass per år fra avfall. Dette tilsvarer 110 GWh som er nok energi til å forsyne 4400 husholdninger med energi til elektrisitet og oppvarming. Alternativt kan 280 000 husholdninger suppleres med varme og elektrisitet fra biogass generert fra 8 millioner tonn med organisk avfall.

Rambøll har betydelig erfaring med å utvikle modeller basert på anaerob nedbrytning.

Våre tjenester dekker hele prosjektløpet

Den underliggende analysen går ut på å identifisere passende komposisjon og volum, tatt i betraktning tilgjengeligheten på råstoff. Deretter evalueres potensialet for energiproduksjon og mengden produsert materiale, og relevante markeder blir identifisert og evaluert.

Etter forstudien kan Rambøll videre tilby tjenester som dekker hele prosjektforløpet. Alt fra forhåndsdesign, nødvendige tillatelser og konsekvensutredninger til ferdig design, anbudsrunder, tilsyn, idriftsettelse og ytelsestesting. Vi tilbyr også periodiske inspeksjoner, risikoanalyser og operasjonssikkerhet.

Prosjekter

Bekkelaget biogassanlegg

Rambøll har bistått i arbeidet med å omlegge Norges største gassoppgraderingsanlegg til å produsere biodrivstoff.

Nytt biogassanlegg i Maabjerg

Biogassanlegget i Maabjerg har økt konkurranseevnen til lokalt landbruk og redusert utslippene fra energisektoren. Rambøll har vært rådgiver for prosjektet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites