Energiplanlegging

Utarbeidelsen av strategier og planer for produksjon, overføring, distribusjon og forbruk av energi er utgangspunktet for effektiv energistyring på alle nivåer – fra bedrifter til lokale myndigheter og regjeringen. Rambølls kompetanse innen energistrategi og -planlegging spenner over hele energikjeden fra produksjon til sluttbruk.

Vi bistår kunder både i offentlig og privat sektor, inklusive kommuner, sentrale organer og enheter, internasjonale finansielle institusjoner, utviklere og industri med å utarbeide energistrategier og handlingsplaner.

Våre tjenester omfatter:

  • strategiske energiplaner
  • varmeplaner
  • politiske analyser
  • klimaplaner
  • karbonavdekking
  • handlingsplaner på energi i byer
  • kartlegging av energieffektivitet og analyse
  • rådgivning på energilovgivning
  • mulighetsstudier

Energiplanlegging i byer

I samsvar med politiske og juridiske tiltak og det økende fokuset og bevisstheten på klimaendringer, har det for mange kommuner blitt et hovedfokus å forberede energistrategier for å forsikre at hvert eneste nødvendige steg som må tas i kampen for å få ned energiforbruket og de totale CO2-utslippene, blir gjort på den mest kostnadseffektive måten.

Energistrategier i kommunene

Disse strategiene er utarbeidet i nært samarbeid med energiforsynere og store energiforbrukere. Strategiene inkluderer alle relevante aktiviteter i kommunen og en prognose på energibalansen i kommunen som omfatter ressursbruk og CO2-utslipp. 

Rambølls mål er å oppfylle våre kundenes krav på en best mulig måte, ved å forankre planleggingstjenestene i det relevante tjenesteområdet. Dette forsikrer at våre ingeniører utvikler realistiske og gjennomførbare planer i nært samarbeid med de som implementerer planene.

Prosjekter

Varmeplan for Fjernvarme Fyn

Rambøll har utført en strategisk utviklingsplan for Fjernvarme Fyn som er til støtte for kunden i deres dialog med de lokale myndighetene.

Stavanger

Regional varmeplan Stavanger

Rambøll har på oppdrag av Greater Stavanger AS utarbeidet en rapport som ser på energiløsninger og energieffektivisering i sammenheng med geografisk beliggenhet.


Handlingsplan for CO2-reduksjon i Oslo

Rambøll har vært rådgiver i revideringen og oppdateringen av handlingsplanen for CO2-reduksjon i Oslo frem mot 2030.

København CO2-nøytral innen 2025

I forbindelse med med klimakonferansen COP 15, utarbeidet Rambøll rapporten «Copenhagen Carbon Neutral 2025», der mulighetene for markant reduksjon av CO2-utslipp ble utredet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites