Energioverføring

Overgangen til en energisektor basert på fornybare energikilder krever intelligente løsninger. Intelligente løsninger er avgjørende for å sikre effektiv og pålitelig transport av energi fra produsent til forbruker. En tverrfaglig tilnærming er derfor viktig.

Den grunnleggende endringen i vårt energisystem, fra energiproduksjon basert på fossilt brensel til fornybar energi er fortsatt i oppstartsfasen. Et økende antall store prosjekter innen fornybar energi er satt i gang for å oppfylle målet om å kunne gi ren energi til millioner av husstander.

Endringen mot en mer desentralisert og varierende energiproduksjon, krever et nytt syn på infrastrukturen til energioverføringssystemene. Endringen som krever at kapasiteten mellom regionene økes, og denne utviklingen vil bli basert på både høyspent, AC/DC-teknologi med mer i offshore nettforbindelser. 

Rambølls tilgang

I Rambøll erkjenner vi at utviklingen av energisektoren krever en helhetlig tilnærming for å sikre langsiktige løsninger, også for fremtidige generasjoner. Vi fokuserer på å levere løsninger som kan bidra til å opprettholde sikkerheten i hele anleggets levetid.

For Rambøll er de tekniske løsningene bare en del av leveransen. Det er klart at ethvert prosjekt i det globale markedet er preget av økende prosjektkompleksitet, etterspørsel etter fleksible løsninger, økt fokus på involvering av interessenter og reduksjon av kostnader (CAPEX og OPEX).

Rambølls rådgivningskompetanse

Rambøll tilbyr ingeniørrådgivning som omfatter alt fra design av høyspenningsutstyr og stasjonkontroll, til design av offshore-plattformer og onshore-stasjoner, inkludert anleggsarbeid.

Videre tilbyr Rambøll konsulenttjenester innen planlegging og prosjektering av høyspentlinjer. Vi leverer løsninger for utforming av master og forprosjektering som dekker geotekniske og topografiske undersøkelser samt kabler.

Vår kompetanse innen høyspentkabler dekker alt fra ruteplanlegging, oppmåling og prosjektering til grensesnitthåndtering. Vi har erfaring med å jobbe både offshore og onshore. Vi jobber i urbane områder, fjerntliggende områder, samt med offshore-overføringskabler eller vindkraftanleggenes array-kabler.

Rådgivningstjenester

Rambølls tjenester innen energioverføring fokuserer på fire områder, som alle utfyller hverandre:

 • Offshore nettstasjoner
 • Onshore nettstasjoner
 • Luftlinjer
 • Høyspentkabler

For hver og et av disse segmentene, har Rambøll kompetanse til å yte konsulenttjenester som dekker alle ingeniørmessige aspekter.

Rambøll er vant til å jobbe som byggherrerådgiver på EPC nivå. Våre tjenester inkluderer:

 • Tekniske, miljømessige og økonomiske analyser og anbefalinger som kan danne grunnlag for en investeringsbeslutning
 • Prosjektledelse
 • Konseptuell design og layout
 • Evaluering av levetidsforlengelse
 • Forvaltning av anbuds- og anskaffelsesprosessen
 • Kontraktsadministrasjon
 • Tilsyn under bygging og igangkjøring
 • Rådgivningstjeneste innen drift og vedlikehold
 • Prosjektoppfølging etter levering av anlegget

Vårt kompetente energioverføringsteam leverer konsulenttjenester som dekker hele prosjektprosessen, fra de innledende skissene til konstruksjonsfasen er avsluttet, både i form av modernisering og «green-field» energioverføringsprosjekter. 

Relaterte prosjekter

Rehabilitering av 150 kV overføringslinjer på Studstrup kraftanlegg

Studstrup kraftanlegg leverer strøm til nettet gjennom en 2x150 kV overføringslinje til Trige transformatorstasjon. Som en del av oppussingen er påliteligheten av overføringslinjen sikret for de kommende årene.

Strukturell design av master for luftlinjen Kassø-Tjele

Luftlinjen fra Kassø i den sørlige delen av Jylland, til Tjele i den nordlige del (172 km) er ryggraden til det 400kV nettet, og spiller en viktig rolle som overføringslinje. Kapasiteten har økt til 3,6 GW med den nye linjen.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites