Luftbehandling

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
Ventilasjonssystemer skal sikre god luftkvalitet i bygninger ved å fjerne forurensning fra lokalene og tilføre temperert og filtrert friskluft. Rambøll har lang erfaring med å dimensjonere og prosjektere ventilasjonssystemer i alle typer bygninger. 


Luftkvaliteten i et rom påvirkes av byggematerialer, personer, renhold med mer. Avgassing fra bygningsmaterialer kan forårsake helseplager, lukt og dårlig luftkvalitet.

Balansert ventilasjon gir god luftkvalitet

Friskluften som tilføres rommene er filtrert for støv og partikler, og oppvarmet til ønsket temperatur. Luftmengdene beregnes ut i fra rommets personbelastning og aktivitet, materialvalg og eventuelle interne forurensningsprosesser. Plassering av luftinntak og avkast må planlegges for å sikre god luftkvalitet på inntaksluften. Riktig utforming og plassering av tilluftsventiler er viktig for å unngå ubehagelig trekk i oppholdssonen. Rambøll har lang erfaring i prosjektering og design av balanserte ventilasjonssystemer.

Redusert energiforbruk ved behovsstyrt ventilasjon

Krav til redusert energiforbruk betyr at det er blitt vanligere å installere anlegg med behovsstyrt ventilasjon. Med behovsstyrt ventilasjon reguleres lufttilførselen etter behovet, slik at CO2-nivået i innelufta til enhver tid holdes på samme nivå, godt under anbefalt normtall. Rambøll rådgir i valg av løsninger for behovsstyrt ventilasjon i nært samarbeid med våre oppdragsgivere.

Ofte har vi forurensningskilder som ikke kan tas med grunnventilasjon. I disse tilfellene må det installeres separate avtrekk ved forureningskilden. I Rambøll prosjekterer vi spesialavtrekk for alle typer forurensningskilder, alt fra kjøkkenhetter, til avtrekksskap i laboratorier eller sveiseavsug i verksted.

Lavt energiforbruk

I dag er det stort fokus på løsninger som gir et lavt energiforbruk. Spesifikk vifteffekt (SFP-faktor) og temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner er tekniske begreper som har betydning for en bygnings energiforbruk. En lav SFP-faktor og en høy virkningsgrad er med og bidrar til et lavt energiforbruk. I ny teknisk forskrift, TEK10, er kravene til virkningsgrad og SPF-faktor skjerpet. Rambøll har lang erfaring med å prosjektere ventilasjonssystemer som sikrer god luftkvalitet og gir et lavt energiforbruk.


RELATERTE TJENESTER 

Inneklima, oppvarmingkjøling

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no