Energiberegninger og klimasimuleringer

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
I samarbeid med byggeier og arkitekter utfører Rambølls ingeniører de nødvendige energiberegningene for å komme frem til de miljøriktige løsningene og dokumentere byggets energibehov. Rambøll har også egne energieksperter som har spesialisert seg på energimerking av bygninger.


Ny teknisk forskrift, TEK10, stiller krav om at byggverk skal prosjekteres og utføres med tanke på lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning. Og som en del av byggeprosjektet skal det gjennomføres beregninger av energibehov i samsvar med Norsk Standard NS 3031.

Energiberegninger ligger til grunn for miljøriktig energiforsyning

I Rambøll utfører vi beregninger av energibruk, effektbehov og inneklima for alle typer bygg og boliger, i samsvar med NS3031:2007. Beregningene utføres ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN. Ved hjelp av dette beregningsverktøyet kan vi for eksempel beregne byggets årlige energibehov, varmetapet fra kuldebroer i ytterveggskonstruksjonen eller andel av fornybar energi i energiforsyningen.

Beregningsresultatene gir oss grunnlag for å analysere energibehovet, og optimalisere klimaskallet og de tekniske løsningene med tanke på lavt energiforbruk og miljøriktig energiforsyning. Beregningene benyttes samtidig til å dokumentere at bygningen tilfredsstiller de skjerpede kravene til energibehov og energiforsyning i teknisk forskrift, TEK10.

Fra og med 1. januar 2010 er det forskriftskrav om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Rambøll har egne energieksperter som har spesialisert seg på energimerking.

Inneklimasimuleringen en viktig del av energiberegningene

Energibehov og inneklima henger sammen, og som en del av energiberegningene simulerer vi samtidig inneklimaet i bygningen for en bestemt dag eller for en lengre periode. For eksempel kan vi simulere romtemperaturen i et rom over døgnet på en varm sommerdag for å se hvordan romtemperaturen varierer.

På bakgrunn av resultatene fra inneklimasimuleringen kan vi analysere inneklimaet og optimalisere vindusarealer og solavskjerming med tanke på å hindre utilsiktet solinnstråling og redusere kjølebehovet. Beregningene benyttes samtidig til å dokumentere at bygningen tilfredsstiller de krav som er satt til inneklimaet.

Tverrfaglig energikompetanse i Rambøll

I Rambøll har vi et tverrfaglig miljø der de tekniske fagmiljøene samarbeider med vårt fagmiljø innen bygningsfysikk, arkitektur og elektroteknikk med tanke på å få til bygninger med et lavt energibehov og et godt inneklima. Våre energirådgivere tilfredsstiller energimerkeforskriftens kompetansekrav.

Rambøll er også ENOVAs rådgiverteam for forbildeprosjekter, rettet mot lavenergiboliger og passivhus.

Relaterte tjenester
Energimerking
ENOVAs rådgiverteam
 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no