COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)

Kontakt

Lucas van Laack

Senior energi og miljørådgiver
T: +47 408 22 894

Vind gjør utelek normalt til en kald fornøyelse. Lukt fra avfallsplasser er skjemmende. Oljeutslipp ødelegger strandsonen. Røykspredning kan hindre trygg og sikker rømning. Brann kan føre til kollaps av bærende konstruksjoner. I verste fall går liv tapt! Forutsigbarhet er et nøkkelord, og som gjør oss i stand til å treffe tiltak som er nødvendig for å forhindre at uønskede hendelser skjer.

Hva er CFD?

Computational Fluid Dynamics (CFD) er en fellesbetegnelse for kraftige beregnings- og analyseverktøy for simulering av gass- og væsketransport (fluider). Programvaren løser Navier-Stokes (NS) likningene numerisk ved hjelp av datamaskiner. CFD gjør det mulig å studere 3D-løsninger slik at design og prosjektering kan verifiseres og optimaliseres (teknisk og kostnadsmessig).
 
CFD-beregninger er komplekse og krever høy kompetanse av operatør. Til tross for dette gir resultatene et lettforståelig beslutningsgrunnlag i form av2D/3D visualisering av strømningsmønstre, temperatur, trykk, varme- og massetransport, stråling , røykutvikling med mer. Resultatene gir oppdragsgivere, arkitekter og øvrige rådgivere tidlig oversikt over hvilken betydning løsningsalternativer og ønsker får for prosjektet.

Utvidede muligheter

Tekniske forskrifter stiller funksjonsbaserte krav til produkter, metoder, utførelse, personsikkerhet, miljø og helse, installasjoner med mer. Dokumentasjon kan skje ved å følge anbefalinger i Veiledning til Tekniske forskrifter (preaksepterte løsninger) eller ved analyse. Som følge av begrensninger i veiledninger og håndbøker, kan det være behov for å dokumentere løsninger med analyseverktøy. Dette for å verifisere om prosjektet lar seg gjennomføre, og hvilke konsekvenser dette kan få med tanke på valg av kompenserende tiltak. CFD er et av flere analyseverktøy som Rambøll benytter i prosjekt.

Praktisk bruk av CFD

Eksempler på praktisk bruk innen tekniske fag, kan være verifisering av kaldrassikring og luftstrømninger (trekk), optimalisering av komfort- og røykventilasjon, tunnelventilasjon, gasslekkasjer, utløsningstemperatur for sprinkler, plassering av detektorer, plassering og effekt av konvektorer og lignende. Innen byggeteknikk kan det gjøres stabilitetsbetraktninger av opptredende vindlast og vurdering av problemområder knyttet til fukt/kondensering.

For brannteknisk prosjektering kan beregning av sikt, temperaturer, stråling, røykspredningsmønstre med mer påvises. Videre kan CFD verifisere utradisjonelle arkitektoniske løsninger, plassering av byggverk i forhold til vindmønstre for å nevne noe.

Rambøll kan CFD

Vi har flere års erfaring med bruk av CFD, og har kompetanse og referanser på mange områder og problemstillinger. Med CFD har oppdragsgivere større valgfrihet, som videre skaper et mer løsningsorientert prosjektteam. Rambøll benytter flere CFD-verktøy, blant annet ANSYS CFX og FDS.

Rambøll er sertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Rambøll skal tilby oppdragsgivere tjenester og løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no