Bioenergi

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
Utnyttelse av bioenergi til oppvarmingsformål (biovarme) er et satsingsområde både nasjonalt og internasjonalt da denne energien regnes som fullt fornybar og CO2 nøytral i miljøregnskapet. Rambøll innehar kompetanse på planlegging av bioenergibaserte forbrenningsanlegg til oppvarmingsformål.

Vi kan følge ditt prosjekt fra begynnelse til slutt med henholdsvis forundersøkelser og mulighetsstudier, søknader om offentlig støtte, myndighetskrav, prosjektering og kontrahering av leverandører og entreprenører, samt oppfølging til ferdig driftssatt anlegg. Rambøll er medlem av Norsk Bioenergiforening.

Bruk av biobrensel har mange fordeler

Biovarme er lavkvalitetsenergi velegnet for oppvarming av bygninger, produsert ved forbrenning av biomasse. Biobrensel – trevirke egnet for produksjon av biovarme – er i utgangspunktet en rimelig lokal ressurs tilgjengelig i store deler av landet. Utnyttelse av biobrensel i form av trevirke i ulike kvaliteter til produksjon av biovarme kan bidra til lokal verdiskapning og økt sysselsetning i distriktene. I tillegg oppnås en positiv miljøgevinst. Utnyttelse av denne bioenergien til oppvarmingsformål har klare fordeler sammenliknet med de vanligste alternativene som er oljefyring og elektrisitet.

Forbrenningsanlegg må tilpasses

Forbrenningsanlegg for biovarme må planlegges nøye og tilpasses biobrenselet som skal benyttes slik at stabil drift oppnås. De ulike brenselskvalitetene stiller ulike krav til brenselslager, innmatingsanlegg, kjele og askehåndteringssystem. Biovarme benyttes både som varmekilde for bygningsoppvarming og i større fjernvarmeanlegg. Rambøll hjelper deg med å komme frem til funksjonelle løsninger.

Vi hjelper med å søke om offentlig støtte

Støtteordninger er i dag kanalisert gjennom ENOVA, som er myndighetenes organ for stimulering av energimarkedet og styring av dette i den retning som til enhver tid er politisk ønskelig. Støtteordningene er dynamiske og endres fortløpende tilpasset hva myndighetene tror er nødvendig inntil implementering og bruk av ”ny” teknologi er selvgående, kun styrt av markedet. Vi hjelper deg med utfylling av søknader.


Relaterte tjenester
Biomasse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no