Teknisk due diligence

Teknisk due diligence gir en uavhengig tredjepartsvurdering av beregninger og teknologi i forbindelse med nye virksomheter og prosjekter.

Kontakt

Erik Vidar Hagerup

Erik Vidar Hagerup

Prosjektleder
T: +47 932 43 120

Rambølls avdelinger i Norge, så vel som i de øvrige nordiske land, har lokalkunnskap og et godt kontaktnettverk. Sammen med vår tekniske ekspertise har vi de beste forutsetninger for å identifisere muligheter og risikoer i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer.

Teknisk due diligence tilpasses det aktuelle oppdrag med utgangspunkt i å fremskaffe relevante opplysninger til oppdragsgiver.

Hva inneholder teknisk due diligence?

Teknisk due diligence vil typisk inneholde:

  • En vurdering av bygningers tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse.
  • En vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold.
  • Vurdering av tekniske installasjoner så vel i relasjon til nåværende samt fremtidig behov, inklusiv en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold.
  • En gjennomgang av lovmessige forhold, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen. Registrering av avvik fra lovverk.
  • Etter avtale med oppdragsgiver kan vi i tillegg utføre en miljømessig vurdering av eiendommen (EDD).

Due diligence utføres på eksisterende bygninger og på nye prosjekter.

Vi har lokalkunnskap

Rambøll har kontorer over hele Norge som ivaretar lokalkunnskap og kontakter. I det enkelte oppdrag benytter vi nødvendig ekspertise for at oppdragsgiver skal kunne få et korrekt beslutningsgrunnlag. Ansvaret for tekniske due diligence vil normalt være plassert hos Rambølls kontor i Trondheim, avdeling Prosjektledelse, seksjon FM, som gir generell rådgivning i forbindelse med fasilitetsstyring. Oppdraget løses alltid i nær kontakt med de lokale kontorer.

Tekniske eksperter fra andre avdelinger involveres når dette er relevant, som for eksempel:

  • Tekniske installasjoner (VVS, elektroteknikk)
  • Miljøteknikk
  • Brannteknikk

I tillegg benyttes lokale kontakter for å fremskaffe alle opplysninger.

Relaterte tjenester 

Etter overtagelse av en eiendom kan Rambøll assistere med rådgivning og ekspertise i forbindelse med om- og nybygging samt drift og vedlikehold.

FDVU (FM)

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites